Print this page

OGLAS ZA POSAO Adriatic Metals Plc, Eastern Mining d.o.o.

02 Srp 2021
1488 times

Adriatic Metals Plc je kompanija koja se bavi razvojem i istraživanjem plemenitih i baznih metala u čijem je

vlasništvu svjetski razvijen polimetalni Projekat Vareš u Bosni i Hercegovini. Projekat Vareš se sastoji od dva visokokvalitetna polimetalna ležišta smještena na Rupicama i Veovači.

Rukovodilac geodetske službe
(1 izvršilac)

Tražimo posvećenog rukovodioca geodetske službe koji će pružati podršku višim inženjerima rudarstva u ostvarivanju predviđene dinamke, praćenje i organizovanju mjerenja i drugih elemenata u poslovanju s izvođačima radova te poduzimanje svih ostalih potrebnih aktivnosti za postizanje ciljeva rudarskog odjela.

Vaše glavne dužnosti uključuju:
•    Redovno praćenje i  snimanje radova  na izradi jamskih prostorija kako bi se se osigurala usklađenost sa projektnim rješenjima.
•    Osigurati izvođenje radova uz primjenu sigurne radne prakse.
•    Osigurati da izgradnja zadovoljava specifikacije projekta kao i da je u skladu sa ugovorima.
•    Ukazuje na potencijalne nedostatke u izvođenju rudarskih radova i daje smjernice timu za ispravljanje.
•    Razvija operativne i proceduralne postupke kako bi se osigurala standardizacija i kvalitet inženjerskih izvještaja.
•    Priprema, uspostavlja i održava procedure u smislu osiguravanja najboljih praksi za različite aktivnosti geodetskih dobavljača.
•    Koordinira i ocjenjuje optimalne razvojne aktivnosti povezane sa izradom prostorija.
•    Promovira osnovne principe i prakse na polju zaštite na radu kroz organizaciju odgovarajućih sastanaka.
•    Sarađuje i pruža podršku tokom procesa izrade budžeta, predviđanja i kontrole troškova.
•    Provodi i promovira razne inicijative povezane s principima inspekcije, planiranja, odlučivanja, izvršenja i praćenja.
•    Odgovoran za funkcionisanje rudarskog odjela u odsustvu njegovog nadređenog.
•    Pravovremeno i tačno obavještava svog nadređenog i odgovoran je za tačnost podataka.
•    Pridržava se etičkih principa profesije i postupa u skladu sa politikama i procedurama kompanije.
•    Obavljanje drugih dužnosti u okviru svog obrazovanja na zahtjev neposrednog nadređenog.
•    Dužan je i odgovoran da u okviru svog rada provodi mjere za siguran i zdrav rad u skladu sa sigurnošću i zdravljem na radu, ostalim relevantnim propisima i Pravilima o sigurnosti i zdravlju na radu.
•    Poštivanje mjera zaštite okoliša i zaštite od požara u okviru svojih dužnosti.
•    Ukazuje na potencijalne nedostatke u izvođenju rudarskih radova i daje smjernice odgovornim uposlenicima.
PROFIL ZAPOSLENIKA
Obrazovanje:
    Visoka stručna sprema; završen geodetski (poželjno) ili rudarski fakultet, stečeno zvanje diplomirani inženjer geodezije / diplomirani inženjer rudarstva.
    Položen stručni ispit za tehničko rukovođenje u rudarstvu;

Radno iskustvo:
    Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.

Ostali zahtjevi:
    Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.
    Aktivne i napredne računarske vještine, poznavanje rada odgovarajučih softvera.
    Odlične vještine pismene i verbalne komunikacije.
    Proaktivni pristupi rješavanju problema sa snažnom sposobnošću donošenja odluka
    Analitičke vještine.
    Dokazana sposobnost diskrecionog rukovanja povjerljivim informacijama i prilagodljivosti raznim konkurentskim zahtjevima.
    Izvrsne vještine planiranja i organizacije kako bi se poštivali rokovi.
    Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja.
    Vozačka dozvola B kategorije.

Sve zainteresirane kandidate, koji ispunjavaju minimalne uvjete, molimo da svoja motivacijska pisma i biografije pošalju na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Oglas je otvoren od dana objavljivanja 02.07.2021. i trajat će do i uključujući 16.07.2021. godine. Samo kandidati koji su ušli u uži izbor bit će kontaktirani i pozvani na razgovor za posao.


JOB ANNOUNCEMENT for Adriatic Metals Plc, Eastern Mining d.o.o.

Adriatic Metals Plc is a precious and base metals explorer and developer that owns the world-class advanced polymetallic Vareš project in Bosnia and Herzegovina. The Vareš Project consists of two high-grade polymetallic deposits, located at Rupice and Veovača.

Head Mine Surveyor
(1 person)

DESCRIPTION OF THE POSITION
We are looking for a dedicated Mine Surveyor who will support senior mining engineers in compiling performance statistics, monitoring measurements, changing orders and other elements in doing business with contractors and taking all other necessary activities to achieve the goals of the mining department.

JOB AND WORK TASKS DESCRIPTION:

•    Regular surveying of a Mining Works to ensure construction compliance.
•    Ensure Safe work practices.
•    Ensure construction meets approved project specifications.
•    Ensure construction of the Mining Works is within contract tolerances.
•    Indicates potential shortcomings in the performance of mining operations and provides guidance to the team for correction.
•    Develops operational and procedural structures to ensure standardization and quality of engineering reports.
•    Prepares, establishes, and maintains procedures in terms of best practices for the various surveying activities of the contractor.
•    Coordinates and evaluates optimal development activities related to the Mining Works.
•    Promotes basic principles and practices in the field of health and safety at work through the organization of appropriate meetings.
•    Collaborates and provides support during the process of budgeting, forecasting, and controlling costs.
•    Implement and promote a variety of initiatives related to the principles of inspection, planning, decision, execution, and monitoring.
•    Reports timely and accurately to his superior and is responsible for data accuracy.
•    Adhering to ethical principles of the profession and acting in accordance with Company policies and procedures.
•    Performing other duties within their education at the request of the immediate superior.
•    He/she is obliged and responsible, within the scope of his/her work, to implement measures for safe and healthy work in accordance with the safety and health at work, other relevant regulations and the Rules on Safety and Health at Work.
•    Observing environmental measures and fire protection within the scope of his/her duties.
•    Participating in ensuring the functioning of the quality system in accordance with quality standards.

EMPLOYEE PROFILE:

Education:
•    University Degree – Bachelor's degree in Geodesy (primary) or Bachelor’s degree in Mining Engineering.
•    Professional mining engineering certification achieved.
Work experience:
•    3 years of relevant work experience
Other requirements:
•    Excellent English level.
•    Excellent computer skills in applicable software.
•    Excellent level written and verbal communication skills.
•    Demonstrated proactive approaches to problem-solving with strong decision-making capability.
•    Analytical skills.
•    Proven ability to handle confidential information with discretion, and to be adaptable to various competing demands.
•    Excellent planning and organization skills to meet deadlines.
•    Ability to learn effectively and actively.

All interested candidates, who meet the minimum requirements, please send their motivation letters and CVs to the e-mail address Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. The advertisement is open from the day of publication 02nd July until and including 16th July.

Only shortlisted candidates will be contacted and invited for a job interview.

Rate this item
(0 votes)
Ivan

Latest from Ivan