Print this page

Natječaj za dodjelu stipendija studentima - braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2019./2020.godinu

11 Stu 2019
829 times

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branitelja i članova njihovih obitelji

(«Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14. i 1/18.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima - braniteljima i članovima njihovih obitelji za studijsku 2019./2020.godinu

I.    Sredstva namijenjena stipendiranju
Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinancirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branitelja i članova njihovih obitelji u studijskoj 2019./2020.godini osiguravaju se sredstva u proračunu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih proračunskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2020.-oj godini.
-    Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
1)    za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;
2)    za drugu i ostale godine studija ………  1200 KM.
-    Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
1)    za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;
2)    za drugu i ostale godine studija ……….   150 KM.
II.    Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
a)    dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b)    ratni vojni invalidi;
c)    demobilizirani branitelji koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna osoba ili neposredno po punoljetstvu;
d)    članovi obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;
e)    članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
f)    djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
g)    djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
h)    djeca demobiliziranih branitelja koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.
III.   Pravo sudjelovanja na natječaju, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :
a)    djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja, kojim je prestalo pravo na obiteljsku       invalidninu – do navršene 35. godine života;
b)    djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo              pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na obiteljsku invalidninu - do navršene 30.godine života; 
c)    djeca umrlih demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30.godine života.
IV.   Pravo sudjelovanja na natječaju lica iz točke II i III imaju pod uvjetom:
a)    da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
b)    da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
c)    da prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
d)    oni ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost, registriranu kao gospodarstvo društvo;
e)    čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 610,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
f)    da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.
    Odredba točke e) ne odnosi se na kandidate – članove obitelji šehida, poginulih, umrlih i nestalih branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
Odredba točke f) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branitelje koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetne osobe ili neposredno po punoljetstvu.
V.    Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
a)    koji su studenti-apsolventi;
b)    koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
c)    koji su na izvanrednom studiju;
d)    koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.
VI.   Kriteriji za izbor kandidata
Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po
slijedećim kriterijima:
a)    ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
b)    socijalno-ekonomska situacija;
c)    ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branitelja i članova njihovih obitelji, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove braniteljsko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.
VII.  Zainteresirani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :
a)    ovjerenu fotokopiju osobne iskaznice;
b)    dokaz o statusu branitelja i člana njegove obitelji;
c)    uvjerenje o prebivalištu;
d)    potvrdu o redovnom studiju;
e)    dokaz o ostvarenom uspjehu u  prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija      svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
f)    ovjerenu kućnu listu;
g)    uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za osobe koje se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
h)    ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
i)    ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
j)    izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.
VIII. Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
      Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za braniteljsko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
Natječaj otvoren od 11.11. 2019. godine do 02.12. 2019. godine.

Rate this item
(0 votes)
Ivan

Latest from Ivan