Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Petak, 07 Srpanj 2023

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03  i 65/13), člana 6. ; 8. i 11. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za

konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe, broj: 01- 149/20 od 29.10.2020. godine,   Općinski načelnik Općine Vareš   r a s p i s u j e ;


JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim poduzećima kojima je osnivač Općina Vareš

I.    PREDMET JAVNOG OGLASA

Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim poduzećima kojima je osnivač Općina Vareš, i to:

1.    Javno komunalno poduzeće d.o.o. Vareš, tri (3) člana,
2.    JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš, tri (3) člana,


II.    OPIS POZICIJE

Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti:

Nadzire rad uprave poduzeća, nadzire poslovanje poduzeća, priprema Poslovnik i predlaže ga skupštini, priprema Etički kodeks i predlaže ga skupštini, vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skupštini, razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje, daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, predlaže način pokrića gubitka, imenuje i razrješava članove uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u Poslovniku, odnosno poslovnicima, te važećim propisima, daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene Zakonom o javnim nabavkama, daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima, usvaja izvješće uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem revizije, podnosi skupštini godišnje izvješće o poslovanju poduzeća koji obavezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu nadzornog
 
odbora i odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okviru postojećeg i revidiranog plana, saziva skupštinu javnog poduzeća, nadzire upravu u provođenju preporuka datih od strane odbora za reviziju, te vanjskog revizora sa specifičnim rokovima, sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja javnog poduzeća, redovito izvještavanje skupštine javnog poduzeća o svom radu, davanje instrukcija organima poduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu, prisustvuje sjednicama skupštine javnog poduzeća i sudjelovanjaa u raspravi bez prava glasa, pregled poslovnih knjiga i dokumentacije javnog poduzeća i drugi poslovi predviđeni Zakonom.


III.    MANDAT

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše dva mandata uzastopno.
Naknada za predsjednika i članove utvrđuje se aktima reguliranih organa ili Osnivača.

IV.    UVJETI ZA POZICIJE

Kandidat za imenovanje na pozicije u reguliranim organima Općine Vareš mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete:

a)    Opći uvjeti

    da su državljani Bosne i Hercegovine,
    da su stariji od 18 godina ;
    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere bilo na kojem nivou BiH, u razdoblju od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
    da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH),
    da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
    da nema privatni/financijski interes u Javnom poduzeću u kojem se kandidira,
    da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti FBiH, ako se radi o konačnom imenovanju u organe javnih poduzeća,
    da nije osuđivan za krivično djelo,
    da se ne vodi krivični postupak

b)    Posebni uvjeti

a.)    da imaju  najmanje VSS ili Bolonjski sistem studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova
b.)    da imaju radno iskustvo od najmanje 3 godina nakon sticanja VSS ili bolonjskog sistema studiranaja
c.)    da nisu predsjednici ili članovi nadzornog ili upravnog odbora u drugoj pravnoj osobi s većinskim državnim kapitalom;
d.)    da ima certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbama o usavršavanju predsjednika i članova nadzornog odobra i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu kandidata da prihvata obveze da usavršavanje obavi u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornog odobra i uprave gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnom kapitlala, u roku od godine dana od dana imenovanja,
e.)    komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno vođenje upražnjenih pozicija;
f.)     sposobnost nepristranog donošenja odluke;
g.)    prilagodljivost timskom radu;
h.)    sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa;
i.)     rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnog angažovanja;
j.)    preporuke ranijih neposrednih rukovoditelja;

Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje su kandidati do sada stekli, te će se voditi računa o spolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kandidata.

V.    POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati koji se prijavljuju na pozicije predsjednika i članova nadzornog odobra  javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš dužni su uz prijavu na oglas,  koju možete preuzeti na web stanici Općine Vareš( www.vares.info)  ili na info pultu Općine Vareš,  priložiti sljedeću dokumentaciju.

a.)    Kraći životopis;
b.)    uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu presliku) ne stariju od tri mjeseca ;
c.)    ovjerenu presliku diplome
d.)    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (original ili ovjerenu presliku) ne starije od tri mjeseca (dostaviti po konačnom imenovanju)
e.)    uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo ili gospodarski prijestup       (original ili ovjerenu presliku) ne starije od 3 mjeseca (dostaviti po konačnom imenovanju)
f.)    potvrdu o radnom stažu;
g.)    potvrda (CIPS) o prebivalištu ;
h.)    uvjerenje o zaposlenosti u Jedinstvenom općinskom organu Općine Vareš (za točku I ovog oglasa.)
i.)    preporuku ranijih neposrednih rukovodiltelja;
j.)    ovjerenu izjavu kojom se dokazuju opći uvjeti točke (c,d,e, f, g, i) i posebni uvjeti (točka c).

VI.    PODNOŠENJE PRIJAVA

Dokaz da kandidat nije osuđivan  za krivično djelo i za gospodarski prijestup nespojive s dužnošću u instituciji-pravnom subjektu u kojem se kandiduje, pet (5) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne (pod točkom „h“) općih uvjeta iz oglasa, službeno će se zatražiti od kandidata koji budu predloženi za konačno imenovanje.
Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa i računa se od datuma posljednje objave.
Obrazac prijave na Javni oglas može se preuzeti na web stranici i info pultu Općine Vareš.
Podnositelji prijave u prijavi na oglas obavezno trebaju navesti  naziv Nadzornog odovra javnog poduzeća u koju se prijavljuju.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor u regulirane organe. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi mogli dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua.
Nakon intervjua Komisija će putem pisane preporuke predložiti rang - listu sa najboljim kandidatima i dostaviti ovlaštenom javnom službeniku – Općinskom vijeću.
Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba - član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o       ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Prigovor na konačna imenovanja podnosi se ovlaštenom javnom službeniku – Općinskom vijeću, a preslika se dostavlja Ombudsmenu BiH.

Javni oglas će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, dnevnom listu „Oslobođenje“ , na web stranici Općine Vareš, na oglasnoj ploči Općine Vareš i na oglasnim pločama javnih poduzeća.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave za Javni oglas dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom:

„JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNIM PODUZEĆIMA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA VAREŠ
- NE OTVARAJ“
(navesti naziv Nadzornog odbora javnog poduzeća na koji se prijava odnosi)

na sljedeću adresu:

KOMISIJA ZA IZBOR U REGULIRANE ORGANE OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ
Zvijezda br. 34
71330 VAREŠ

Published in Nove Vijesti

U povodu obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici BZK "Preporod" Vareš u suradnji sa MIZ Vareš i JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira promociju knjige "Status Drugog u islamu"

Published in Nove Vijesti

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2990

Jučer 8439

Ovaj Tjedan 47505

Ovaj Mjesec 191705

Ukupno 14199659

Currently are 113 guests and no members online