Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Oglasi za zapošljavanje braniteljske populacije

12 Stu 2019
1246 times

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja samozapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-7725/19 od 07.05.2019. (u daljem tekstu Program)

, Općinska služba opću upravu, društvene djelatnosti i  boračko-invalidsku zaštitu, objavljuje
 
OGLAS
za dodjelu poticaja samozapošljavanja  pripadnika braniteljske populacije u Zeničkoo-dobojskom kantonu

I.    Predmet oglasa
Obavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji sa prebivalištem na području općine Vareš, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja samozapošljavanja i to:
    Program „Prvi biznis“ - u slučaju kada je podnositelj zahtjeva, po raspisanom javnom pozivu ovog Programa registrirao djelatnost ne ranije od 01.01.2018. godine;
    Program „Biznis plus“ - u slučaju kada je podnositelj zahtjeva korisnik Programa poticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, a koji je svojim zalaganjem ostvario nadprosječne poslovne rezultate, te koji ima planove proširenja poslovne djelatnosti; ili zapošljava člana vlastitog domaćinstva koji nema prava prednosti u zapošljavanju po članu 15. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji.
II.    Pravo sudjelovanja na oglasu imaju:
    Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
    Ratni vojni invalidi.
    Demobilizirani branitelji, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim osoba koje su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
    Djeca poginulih branitelja do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nositelja najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
    Udovice poginulih branitelja.
    Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
    Djeca umrlih demobiliziranih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
    Udovice umrlih demobiliziranih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
    U posebnim slučajevima, demobilizirane branitelje, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program


III.    Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)
    – za aplikante na Program „Prvi biznis“
    Dokaz o statusu branitelja i  člana njegove obitelji
    Uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama
    Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a
    Potvrda o kretanju izdata od MUP-a
    Kopija osobne iskaznice
    Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza
    Korisnik je dužan dostaviti dokaz o registraciji planirane djelatnost nakon 01.01.2018. godine, a najkasnije sa 22.11.2019. godine
    Korisnik je dužan dostaviti plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita  i tržišta iste.
    -za aplikante na Program „Biznis plus“
    Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
    Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registriranu djelatnost;
    Bilans stanja i bilans uspjeha za 2018. godinu ovjeren od nadležnog organa (FIA)
    ako su dodatna sredstva potrebna za namjenu proširenja djelatnosti - Plan proširenja poslovne djelatnosti
    ako su dodatna sredstva potrebna za namjenu zapošljavanja člana vlastitog domaćinstva - kućna lista i dokaz o srodstvu (rodni list, vjenčani list i sl.).
    Izjava korisnika o sudjelovanju u prethodnim projektima Ministarstva
IV.    Visina sredstva
    Program „Prvi biznis“ – 8.000,00KM.
    Program „Biznis plus“ – do 5.000,00KM
V.    Postupak odobravanja sredstava
Zahtjev za  poticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva.
Na osnovu donešene odluke Ministarstva, općina/grad, Ministarstvo i korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulirane sve obaveze strana u postupku.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi boračko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.
VI.    Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 22.11.2019. godine
VII.     Podnošenje zahtjeva
Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine  Vareš.
Podnositelj je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).
Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine / grada.
  Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
Na osnovu dijela 5. Programa poticaja zapošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima broj 02-14-7726/19 od 07.05.2019. (u daljem tekstu Program),  Općinska služba  za opću upravu, društvene djelatnosti i  boračko-invalidsku zaštitu, objavljuje
 
OGLAS
za dodjelu poticaja zapošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

I.    Predmet oglasa
Obavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji sa prebivalištem na području općine Vareš, koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite u općini Vareš i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu poticaja zapošljavanja.
Programom poticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnositelja zahtjeva, pripadnika braniteljske populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora u zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti poticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

II.    Pravo sudjelovanja na oglasu imaju:
    Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
    Ratni vojni invalidi.
    Demobilizirani branitelji, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim osoba koje su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
    Djeca poginulih branitelja do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nositelja najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
    Udovice poginulih branitelja.
    Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
    Djeca umrlih demobiliziranih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
    Udovice umrlih demobiliziranih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
    U posebnim slučajevima, demobilizirane branitelje, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program
 

III.    Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):
a)    za fizičke osobe:
–    zahtjev za poticaj zapošljavanja (obrazac Ministarstva)
–    uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika braniteljske populacije;
–    uvjerenje o stečenoj školskoj spremi
–    ovjerena kopija osobne iskaznice;
–    prijava prebivališta/boravišta (CIPS);
–    uvjerenje o kretanju – kao dokaz prebivališta na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva;
–    uvjerenje sa evidencije nezaposlenih;
–    obrazac JS 3650 ( Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske ispostave – kao dokaz da zahtjev za sufinanciranje zaposlenja ne podnose radi zasnivanja radnog odnosa u prethodnoj firmi zaposlenja; izuzev ako je radni odnos u predmetnoj firmi prestao protekom više od 12 mjeseci
–    uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju poreskih obaveza

b)    za pravne osobe: (dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o zaposlenju)
–    dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem mirovinskog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog  osiguranja;
–    dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim  propisima.

IV.    Visina sredstva
–    za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 7.200,00 KM po jednom novozaposlenom radniku;
–    za osobe sa VSS 8.400,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.
V.    Postupak odobravanja sredstava
Zahtjev za  poticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi braniteljsko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

VI.    Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 22.11.2019. godine
VII.     Podnošenje zahtjeva
Obrasce zahtjeva zainteresirani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine Vareš.
Podnositelj je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).
Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine/grada.
  Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 479

Jučer 2198

Ovaj Tjedan 6806

Ovaj Mjesec 49331

Ukupno 9951627

Currently are 278 guests and no members online