Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Eastern Mining - oglasi za posao

21 Ruj 2021
1713 times

Poslovođa rudarskih radova

• Lokacija: Vares

Tražimo posvećenog poslovođu rudarskih radova koji će biti odgovoran da se rudarski radovi izvode prema planu u skladu sa propisima i uputstvima za rad. Da biste osigurali uspjeh kao poslovođa rudarskih radova, trebali biste pokazati veliko iskustvo u radu na poslovima nadzornika, razvijene organizacijske vješine, vještine donošenja odluka i rješavanja problema

Vaše glavne dužnosti uključuju:

• Odgovoran je da se rudarski radovi izvode u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima za rad.

• Povremeno provjerava da li su na pojedina radna mjesta, odnosno poslove i radne zadatke raspoređuju radnici prema stručnoj spremi i radnoj sposobnosti.

• Vrši kontrolu zaliha u skladištima i koordinira sa nadzornim osobljem u snabdjevenosti jame potrebnim repromaterijalom.

• Odgovoran je da se radovi izvode prema operativnom planu, datim uputstvima i naređenjima.

• Obavezan je da svakodnevno vrši obilazak i pregled aktivnih radilišta i drugih jamskih prostorija.

• Upućuje radnike da svoje poslove vrše na siguran način i da se na radu pridržavaju propisanih mjera zaštite.

• Zaustavlja radove koji se izvode nebezbjedno i određuje korake za otklanjanje opasnosti, o čemu vodi pisanu evidenciju.

• Kontroliše da li radnici koriste zaštitnu opremu i lična zaštitna sredstva.

• Kontroliše rad smjenskog poslovođe i ostalog nadzornog osoblja.

• Dužan je upoznati radnike nakon svakog incidenta/ svih smjena sa uzrocima i okolnostima nastanka istih, ukazati na propuste i šta treba poduzeti da se slično ne ponovi.

• Dužan je kontrolisati rad palioca mina i uočene primjedbe upisati u minersku knjižicu.

• Odgovoran je za postojanje, ažurno i ispravno vođenje raportne knjige, knjiga o evidenciji ulazaka i izlazaka radnika iz jame, knjiga o radu sa eksplozivnim sredstvima, knjige slaganih laguma, predvrtavanju, knjiga povreda na radu koje svakodnevno pregledava, potpisuje i podnosi na uvid svom direktno nadređenom.

• O svim značajnim promjenama i nastalim opasnostima dužan je odmah obavijestiti svog pretpostavljenog i preduzeti potrebne mjere za dalji bezbjedan rad.

• Vodi knjigu naređenja i kroz istu daje pismena naređenja smenskim nadzornicima i/ ili nadzoru izvođača radova u vezi pravilnosti i sigurnosti rada.

• Odgovoran je za koordinaciju sa službom BZNR u snabdjevenosti sanitetskim i drugim materijalom za pružanje prve pomoći ,

• Dužan je u saradnji sa poslovođama smjena napraviti plan upoznavanja radnika sa putevima povlačenja u skladu sa ažuriranim i odobrenim planom odbrane,

• Prije prozivanja mora upoznati smjenskog nadzornika i izvođača radova, palioca mina i druga odgovorna lica sa nastalim promjenama u jami koje je uočio ili o njima saznao, i upoznati ih u vezi toga sa opasnostima,

• Organizuje realizaciju plana upoznavanja radnika sa propisanim mjerama zaštite,

• Redovno podnosi izvještaj direktno nadređenom o svojim obilascima jame, zapažanjima i mjerama koje je poduzeo,

• Pregleda i potpisuje raportne knjige poslovođe smjene,

• Novoprimljenog radnika nakon propisanog vremena predviđenog za obuku raspoređuje na poslove za koje ima stručnu kvalifikaciju i fizičku sposobnost,

• Odgovorna lica zadužuje sa tehničkim uputstvima i o tome vodi evidenciju,

• Obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite po nalogu neposrednog rukovodioca i/ili rukovodioca rudarskih radova kome je za svoj rad i neposredno odgovoran

Osnovni zahtjevi:

• Srednja stručna sprema, smjer – rudarstvo

• Položen stručni ispit za nadzor nad rudarskim radovima

• Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima nadzornika u odgovarajućem objektu

• Poželjno poznavanje engleskog jezika

• Vozačka dozvola B kategorije.

Ostali zahtjevi:

• Vještine donošenje odluka i vještine rješavanja problema.

• Dobre organizacijske i vještine upravljanja vremenom.

• Dobre vještine pismene i verbalne komunikacije.

• Sposobnost suradnje s raznim suradnicima.

Sve zainteresirane kandidate, koji ispunjavaju minimalne uvjete, molimo da svoja motivacijska pisma i biografije pošalju na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Oglas je otvoren od dana objavljivanja 21.09.2021. do i uključujući 01.10.2021. godine. Samo kandidati koji su ušli u uži izbor bit će kontaktirani i pozvani na razgovor za posao.

 

 

 

Smjenski nadzornik rudarskih radova

• Lokacija: Vares

Tražimo posvećenog smjenskog nadzornika rudarskih radova koji će biti odgovoran za raspoređivanje, kontrolu i nadzor radnika, opreme i terena. Da biste osigurali uspjeh kao smjenski nadzornik rudarskih radova, trebali biste pokazati iskustvo u radu, razvijene organizacijske vješine, vještine donošenja odluka i rješavanja problema

Vaše glavne dužnosti uključuju:

• Prije raspoređivanja radnika na poslove i radne zadatke dužan je iste upoznati sa stanjem jame.

• Raspoređuje radnike na određene poslove prema njihovim kvalifikacijama i pri tome je dužan ukazati na opasnosti u vezi sa izvođenjem radova na dotičnom radnom mjestu.

• Dužan je kontrolisati da li radnici imaju odgovarajuća lična zaštitna sredstva i opremu, i da li ih namjenski koriste.

• Ostalom nadzornom osoblju u smjeni daje potrebna naređenja.

• Dužan je da u toku smjene najmanje jadnom obiđe sva radilišta i druga zaposjednuta radna mjesta, a opasna mjesta i više puta.

• Prilikom obilaska jame naročito vodi brigu o sigurnosti na radilištima, ispravnosti uređaja, instalacija, naprava i ostalih sredstava za rad.

• Dužan je upućivati radnike da svoje poslove vrše na siguran način i da se pri radu pridržavaju propisanih i naređenih mjera zaštite.

• Pri obilasku dužan je pažljivo pregledati mjesta na kojima prijeti opasnost od požara ili eksplozije, provale vode i sl. i kontrolisati uređaje za spriječavanje, odnosno savladavanje takvih opasnosti,

• Dužan je pri pregledu radilišta vršiti indiciranje gasova kao i da kontroliše rad i ispravnost instaliranih kontrolnika gasova.

• Dužnost mu je da na naročito opasne radove raspoređuje radnike, koji su stručno osposobljeni za obavljanje istih.

• Kontroliše snabdjevenost sanitetskih ormarića sanitetskim i drugim materijalom i opremom.

• Odgovoran je za organizovanje pružanja prve pomoći povrijeđenim i oboljelim radnicima kao i transport istih iz jame,

• Dužan je obustaviti rad u slučaju da se dogodi teža, smrtna ili grupna povreda radnika i o tome obavijestiti dežurnog radnika (pogona) ili dežurnog na centrali,

• Poslije završetka smjene dužan je u vezi svake povrede popuniti formular "Prijava nadzornika o nesreći na poslu", i povredu evidentirati u knjigu povreda na radu i u raportnoj knjizi smjenskih izvještaja.

• Poslije završetka smjene izvještava dežurnog pogona o stanju  sigurnosti u jami.

• Organizuje i kontroliše normalan prijevoz radnika iz jame.

• Ako se u toku smjene pojavi neposredna opasnost za rad, dužan je povuči radnike na sigurno mjesto, poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti, ako se opasnost ne može otkloniti dužan je onemogučiti pristup na to radilište, i o tome obavještava dežurnog rudnika (pogona).

• Organizuje redovnu kontrolu pretresa radnika pri ulasku u jamu a po potrebi i vanredne kontrole,

• Na kraju smjene u knjigu smjenskih izvještaja unosi sva svoja zapažanja o promjenama nastalim u toku smjene, kao i nastalim opasnostima i  preduzetim mjerama zaštite.

• Dužan je jedanput polugodišnje i neposredno poslije svake značajnije promjene pravca puteva povlačenja, upoznati radnike sa pravcima i postupkom povlačenja i spasavaja, i sve ovo evidentirati u knjigu smjenskih izvještaja (raportnu knjigu).

• Dužan je potpisati izvještaj smjenskog vjetrenog nadzornika, prije proziva radnika da je upoznat sa plinskim stanjem i stanjem provjetravanja.

• Odgovoran je da se u knjigu evidencije o zatajenim minama upišu svi potrebni podaci, koje palioc mina prijavi i o tome obavijesti palioca mina iduće smjene koji potpisuje ovu obavijest.

• Obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite na radu po nalogu poslovođe jame kome je neposredno odgovoran za svoj rad.

Osnovni zahtjevi:

• Srednja stručna sprema, smjer – rudarstvo

• Položen stručni ispit za nadzor nad rudarskim radovima

• Dvije godine radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita

• Poželjno poznavanje engleskog jezika

• Vozačka dozvola B kategorije.

Ostali zahtjevi:

• Vještine donošenje odluka i vještine rješavanja problema.

• Dobre organizacijske i vještine upravljanja vremenom.

• Dobre vještine pismene i verbalne komunikacije.

Sve zainteresirane kandidate, koji ispunjavaju minimalne uvjete, molimo da svoja motivacijska pisma i biografije pošalju na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Oglas je otvoren od dana objavljivanja 21.09.2021. do i uključujući 27.09.2021. godine. Samo kandidati koji su ušli u uži izbor bit će kontaktirani i pozvani na razgovor za posao.

 

 

 

Rudarski inženjer - pripravnik

• Lokacija: Vares

Tražimo posvećenog rudarskog inženjera pripravnika koji je spreman da usavršava znanje i usvaja nove tehnike rada. Odgovoran za promociju osnovnih principa i praksi iz oblasti sigurnosti i zaštite na radu i razvijanje operativne i proceduralne strukture kako bi se osigurala standardizacija i kvalitet inženjerskih izvještaja

Vaše glavne dužnosti uključuju:

• Prisustvuje raportu na početku i kraju smjene.

• Obezbeđuje promociju osnovnih principa i praksi iz oblasti zdravlja i bezbjednosti na radu kroz organizaciju odgovarajućih sastanaka.

• Obavezan je i odgovoran, u djelokrugu svoga rada, za primjenu mjera za bezbjedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbjednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbjednosti i zdravlju na radu.

• Poštuje mjere ekološke i protivpožarne zaštite u djelokrugu svojih poslova.

• Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.

• Nadzire i koordinira radom osoblja izvođača;

• U toku sedmice najmanje tri puta da izvrši obilazak i pregled radilišta, posebno kontrolišući da li se radovi izvode prema tehničkoj dokumentaciji;

• Ukazuje na potencijalne propuste prilikom izvođenja rudarskih radova i daje direktne smjernice nadzornom osoblju za korekcije;

• Usavršava svoje znanje i usvaja tehnike za optimizaciju izrade jamskih prostorija, proizvodnje, ventilacije i odvodnjavanja;

• Razvija operativne i proceduralne strukture kako bi se osigurala standardizacija i kvalitet inženjerskih izvještaja;

• Koordinira i ocjenjuje optimalne razvojne aktivnosti vezane za izgradnju rudnika;

• Koordinira sa geološkom službom oko istražnog bušenja u jami;

• Priprema, uspostavlja i održava procedure u smislu najbolje prakse za različite aktivnosti izvođača;

• Sarađuje i pruža podršku tokom procesa budžetiranja, predviđanja i kontrole troškova;

• Implementira i promoviše raznovrsne inicijative slijedeći principe inspekcije, planiranja, odluke, izvršenja i praćenja;

• Odgovara za funkcionisanje Službe rudarstva u odsustvu nadređenih;

• Redovno izjveštava neposredno nadređenog i odgovara za vjerodostojnost podataka;

• Pridržava se etičkih principa profesije i djeluje u skladu sa politikom i procedurama Poslodavca;

• Razvija znanje i usvaja tehnike za optimizaciju proizvodnje, ventilacije i odvodnjavanja;

• Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;

• Vodi svoj dnevnik rada na sedmičnom nivou kojeg potpisuje njegov naređeni, te je isti dužan predočiti na polaganju pripravničkog ispita, a koji prethodi polaganju stručnog ispita.

Osnovni zahtjevi:

• Visoka stručna sprema; stečeno zvanje diplomirani inženjer rudarstva (240 ECTS bodova).

• Poželjno poznavanje engleskog jezika

• Vozačka dozvola B kategorije.

Sve zainteresirane kandidate, koji ispunjavaju minimalne uvjete, molimo da svoja motivacijska pisma i biografije pošalju na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Oglas je otvoren od dana objavljivanja 21.09.2021. do i uključujući 27.09.2021. godine. Samo kandidati koji su ušli u uži izbor bit će kontaktirani i pozvani na razgovor za posao.

 

Last modified on Srijeda, 22 Rujan 2021 18:44
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 589

Jučer 3636

Ovaj Tjedan 25505

Ovaj Mjesec 84666

Ukupno 12896853

Currently are 322 guests and no members online