Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Proljetna deratizacija u Varešu

27 Tra 2022
454 times

Na osnovu člana 13. Stav 1. alineja 9. i člana 119. Stav 2. alineja 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBIH" broj 46/10),

člana 10. točka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
Federacije BIH ("Sl. novine FBIH" broj 29/05 a u vezi sa članom 13. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog  kantona", broj 13/08), i Naredbe o provođenju  obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona- proljetna faza 2022. godine broj: 11-33-6289-1/22 od 19.04.2022. godine  općinski načelnik d o n o s i
                                                                                         N A R E D B U
o provođenju obvezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Vareš – proljetna faza 2022. godine
I
Obvezna preventivna sistematska deratizacija (proljetna faza)  na području općine Vareš provest će se u razdoblju od 25.04. do 31.05.2022. godine.

II
Deratizaciju će organizirati i provesti Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona uz stručni nadzor higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja.
Deratizaciju izvesti sa antikoagulantnim rodenticidima druge generacije visokog učinka.
III
Obveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:
1. javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradska naselja),
2. obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama,
3. centralne deponije,
4. nezvanična (neorganizirana) odlagališta otpada - smetlišta,
5. odgojno-obrazovni objekti ( škole, obdanište) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama,
6. kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih osoba,
7. objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova s pripadajućim javnim površinama,
8. objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova s pripadajućim vanjskim površinama,
9. kantonalne institucije i njihove ispostave s pripadajućim vanjskim površinama,
10. gradske/općinske institucije i njihove ispostave s pripadajućim površinama,
11. individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja,
12. vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,
13. objekti za javno vodosnadbijevanje i kanalizacijska mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
14. objekti i površine svih fizičkih, pravnih i ostalih osoba koji obavljaju poslovnu djelatnost,
15. objekti i sredstva javnog prometa,
16. objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),
17. objekti za pružanje usluga javne higijene,
18. zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani),
19. šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.
 
Troškovi deratizacije pod rednim brojem  1., 4., 8., 10. i 11.  snose   općine iz svojih budžeta, kanton je obavezan za objekte i površine iz svoje nadležnosti  točke pod rednim brojem 2., 5., 6., 7., 9., i 12. a troškove pod rednim brojem 13.,14., 15., 16., 17., 18., i 19 snose subjekti koji njima upravljaju.
IV
Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su osigurati nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju. U protivnom će biti sankcionirani prema važećim propisima.
V
Kontrolu izvođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije  na području općine Vareš će provoditi ovlašteni sanitarni inspektor Velida Džafo.
VI
Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči općine Vareš i putem sredstava informiranja.
 

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 19

Jučer 4169

Ovaj Tjedan 4188

Ovaj Mjesec 122257

Ukupno 12116328

Currently are 37 guests and no members online