Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

O G L A S o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih obitelji

28 Srp 2022
1376 times

Iz Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i BIZ Općine Vareš stiže nam sljedeći oglas:

Na osnovu člana 10. stav (2) Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 4/14, 1/18 i 15/21) (u daljem tekstu: Uredba) i točke 9. Instrukcije o primjeni Uredbe broj: 13/03-2-2-37-5-11282/22 od 20.07.2022.godine, gradska/općinska služba nadležna za poslove braniteljsko-invalidske zaštite Grada /Općine Vareš objavljuje

O G L A S
o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih obitelji

I.    Predmet Oglasa

Obavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji s prebivalištem na području Zeničko- dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), Grada/Općine Vareš, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite u Gradu/Općini Kantona ZDK i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Gradu/Općini Kantona ZDK o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja u svrhu:

1)    izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
2)    kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2021. i 2022.godini;
3)    prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim procentom invalidnosti 70% V grupe i više, a što će Komisija Ministarstva cijeniti po pojedinačnim zahtjevima;
4)    sufinanciranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinanciranja legalizacije stambenog objekta;

II.    Pravo sudjelovanja na Oglasu imaju branitelji i članovi njihovih obitelji pod posebnim uvjetima i to da:

1)    imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje 3 (tri) godine neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, osim povratnika u RS, te da ostvaruju prava iz oblasti braniteljsko- invalidske zaštite u gradovima/općinama Kantona;
2)    nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine i isto rješavaju na području Kantona (osim povratnika u RS);
3)    posjeduju valjanu dokumentaciju za izgradnju, kupovinu stambenog objekta, prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida ili sufinanciranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinanciranja legalizacije stambenog objekta;
4)    nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili gradskog/općinskog proračuna, donatorskih i ostalih sredstva dodijeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;
5)    nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u osobnom ili vlasništvu članova zajedničkog domaćinstva;
6)    oni i članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, registriranog kao gospodarsko društvo;
7)    ukupna primanja domaćinstva demobiliziranog branioca i RVI sa stupnjemm invalidnosti od 20% do 60% ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u 2021. godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH, odnosno iznos od 996,00 KM;

III.    Rješavanje stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji vrši se po pravu prvenstva kako slijedi:

1)    dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stav (3) Federalnog zakona;
2)    djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja bez oba roditelja i ratni vojni invalidi s  oštećenjem organizma od 100% I grupe;
3)    obitelji s dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;
4)    članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stav (3) Federalnog zakona ;
5)    porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem  organizma od 90%, 80% i 70%;
6)    članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5. stavovi (4) i (5) Federalnog zakona i umrlih ratnih vojnih invalida;
7)    ostali dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
8)    ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma od 20% do 60%;
9)    demobilizirani branitelji;
10)  udovice umrlih demobiliziranih branitelja iz člana 3. točka a) Uredbe, koji su u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.god. u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna osoba ili šest mjeseci po punoljetstvu ;
11)  roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branitelja iz člana 3. točka b) Uredbe, koji je u redovima Oružanih snaga proveo najmanje dvije godine u razdoblju od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine, ukoliko ih je isti izdržavao posljednjih godinu dana prije smrti;

IV.    Potrebna dokumentacija uz zahtjev za dodjelu sredstava: ( original ili ovjerene kopiji ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)

1)    dokaz o statusu branitelja i člana obitelji branitelja;
2)    rješenje o starateljstvu nad malodobnom djecom bez oba roditelja (za diecu šehida/ poginulih branitelja bez oba roditelja;
3)    dokaz o provedenoj ostavinskoj raspravi na pokretnoj i nepokretnoj imovini za obitelji šehida/poginulih branitelja; poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobiliziranih branitelja;
4)    uvjerenje o kretanju izdano od strane nadležnog MUP-a (kao dokaz o prebivalištu-obrazac uvjerenja PBA-4A;
5)    kompletna dokumentacija za riešavanie stambenog pitania (ovisno o načinu rješanja: u slučaiu gradnje stambenog objekta: izvod iz Zemljišno-knjižnog ureda ili posjedovni list za grad/općinu za koju nije uspostavljen Zemljišno-knjižni ured, građevinska dozvola ili lokacijska informacija za objekte čija građevinska bruto razvijena površina nije veća od 200 m2, kao dokaz o vlasništvu/posjedu podnositelja zahtjeva  u slučaju kupovine individualnog stambenog obiekta ili stana: validan kupoprodajni ugovor o kupovini, uz priložen zemljišno-knjižni izvadak prodavca ili dokaz da je podnesen zahtjev za uknjižbu od strane kupca, te rješenje Porezne uprave-nadležne Porezne ispostave o plaćanju/oslobađanju plaćanja poreza na promet nekretnina po predmetnom ugovoru; u slučaju sufinanciranja i izdavanja dozvola za gradnju i sufinanciranje legalizacije stambenog objekta, validan dokaz (rješenje nadležnog organa grada/općine o dozvoli za gradnju ili legalizaciji stambenog objekta, s priloženim dokazima računima o troškovima iz prethodne ili tekuće kalendarske godine): za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih voinih invalida. dokaz o potrebi prilagođavanja (ovisno od stupnja oštećenja organizma i uvjeta življenja u stambenom prostoru), te vrijednosti potrebnih radova u stambenom objektu s predračunom radova ovlaštenog gospodarskog subjekta registriranog za građevinske radove;
6)    uvjerenje o prihodima zaposlenih (firme, poduzeća, ustanove), odnosno uvjerenje o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (uvjerenje nadležne Porezne ispostave o statusu osiguranika, odnosno da se isti vodi/ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa,
7)    posjedovni list i uvjerenje o promjenama u katastru od 1992.godine iz svih gradova/općina prebivališta (za osobe koje su mijenjala prebivališta), za sve punoljetne članove domaćinstva (ukoliko su podnositelj zahtjeva i članovi domaćinstva mijenjali prebivalište,
8)    uvjerenje nadležnog gradskog/općinskog organa da nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili gradskog/općinskog proračuna dodijeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;
9)      ovjerena izjava da nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u osobnom ili vlasništvu bračnog druga i članova obiteljskog domaćinstva (prema propisanom obrascu- izjavi br. 1.),
10)    ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
11)    ovjerena kopija Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti-obrazac SPR 1053 ( koja se podnosi uz godišnju poreznu prijavu-Godišnja prijava dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu (u slučaju registracije samostalne djelatnosti u 2022. godini, prihodi se dokazuju potvrdom knjigovođe o visini primanja);
12)    ovjerena izjava o ukupnim prihodima domaćinstva (prema propisanom obrascu- izjava br. 2.);
13)    drugi dokazi iz kojih se vidi opravdanost zahtjeva (koji ukazuju na posebnost slučaja i potrebu hitnog rješavanja stambenog pitanja),

V.    Visina sredstva

Sredstva za realizaciju prava na novčanu pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica osigurana su u Budžetu Kantona za 2022.godinu, na budžetskoj stavci Ministarstva za boračka pitanja-ekonomski kod 614200 , subanalitika OAD 208 „Pomoć u rješavanju stambenog pitanja , a ista će se realizirati u skladu s dinamikom priliva sredstava u Proračun Kantona.

VI.    Postupak podnošenja zahtjeva i odobravanja sredstava

Zahtjev za novčanu pomoć u svrhu rješavanja stambenog pitanja zainteresirani kandidati podnose gradskoj/općinskoj službi nadležnoj za poslove braniteljko-invalidske zaštite u gradu/općini u kojoj podnositelj zahtjeva ima prebivalište, odnosno u kojoj ostvaruje prava iz braniteljsko-invalidske zaštite ili u kojoj se nalazi na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije (u daljem tekstu: gradska/općinska služba) na posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, a putem Protokola gradova/općina.

Uz zahtjev obavezno je prilaganje kompletne dokumentacije (ovisno o načinu riešavanja), kao dokazom o ispunjavanju uvjeta Oglasa, o u cilju izrade Liste urednih zahtjeva, odnosno Konačne liste urednih zahtjeva i osiguranjem prioritetnog riešavanja stambenom pitania po pravu prvenstva u skladu sa važećim propisima.

Sve druge informacije koje se odnose na uvjete, način i postupak ostvarivanja prava na pomoć- dodjelu sredstava za rješavanje stambenog pitanja po Oglasu, zainteresirani kandidati mogu dobiti uvidom u važeće propise- odredbe Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 1/14), Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji ("Slużbene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 4/14, 1/18 i 15/21), kao podzakonskog akta, koji će biti istaknuti uz ovaj oglas, kao i na web stranici www.zdk.ba.

VII.        Prijave, odnosno podnošenje zahtjeva na propisanom obrazcu može se izvršiti u roku od 18 (osamnaest) dana, od dana objavljivanja Oglasa u sredstavima informiranja i na oglasnoj ploči Grada/Općine, tj. od 28.07.2022.god.(četvrtak) do 15.08.2022. godine (ponedjeljak), kada je i posljednji dan za podnošenje zahtjeva.

Obrasce zahtjeva zainteresirani kandidati mogu preuzeti na Protokolu ili pri nadležnoj službi Grada/Općine Vareš. Podnositelj zahtjeva obvezan je naznačiti način rješavanja stambenog pitanja i svojeručno potpisati zahtjev, u suprotnom zahtjev će biti odbačen kao neuredan. Kompletna dokumentacija, podrazumijeva potrebnu dokumentaciju traženu Oglasom (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva). Gradska/Općinska služba nadležna za poslove braniteljsko-invalidske zaštite u obavezi je pružiti sve potrebne dodatne informacije podnositeljima zahtjeva.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti razmatrani.

Broj: 13/03-2-2-37-5-11282-1/22
Datum: 27.07. 2022.god.

Last modified on Četvrtak, 28 Srpanj 2022 12:26
Rate this item
(1 Vote)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 1519

Jučer 3418

Ovaj Tjedan 16830

Ovaj Mjesec 29270

Ukupno 11695375

Currently are 240 guests and no members online