Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Odluka o općinskim komunalnim taksama

Na osnovu člana 13. stav 2., člana 36. i 37. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“,

broj: 49/06 i 51/09), člana 13. stav 1. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) te člana 22. tačke 6. Statuta Općine Vareš – Prečišćeni tekst broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine, Općinsko vijeće Vareš na 21.sjednici održanoj dana 29.12.2022. godine, d o n o s i


O D  L  U  K  U o općinskim komunalnim taksama

I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet)
Ovom odlukom utvrđuju se vrste komunalnih taksi, obveznik plaćanja, kriteriji, zone i visina takse, način plaćanja, oslobađanja od plaćanja, način prijave, naplate takse i povrat takse za obveznike na području Općine Vareš.


Član 2.
(Definiranje pojmova)

(1) Pojmovi u smislu ove odluke:
a)     Svaka istaknuta firma podrazumijeva naziv pod kojim pravno ili fizičko lice posluje;
b)     držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima podrazumijeva povremeno ili svakodnevno izvođenje muzičkog programa uz pružanje ugostiteljskih usluga;
c)     isticanje objava, oglasa i saopćenja na javnim mjestima podrazumijeva postavljanje stalnih ili privremenih banera, plakata, panoa, na javnim mjestima u štampanoj ili elektronskoj formi. Ovdje se svakako podrazumijeva reklamiranje brendova, proizvoda ili usluga koje pružaju pravne ili fizičke osobe, ili koje imaju svrhu putokaza prema mjestu sjedišta sponzora koji ih je postavio;
d)     korištenje prostora na javnim mjestima za kampove (šatore, prikolice, motorna vozila svih kategorija), deponije materijala i drugu privremenu upotrebu;
e)    postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomata), podrazumijeva svako zauzimanje površine radi postavljanja i instaliranja ovakvih uređaja u svrhu pružanja usluga prema konzumentima.


II. OSNOV I POČETAK NASTANKA OBAVEZE

Član 3.
(Osnov za plaćanje takse)

(1) Na području Općine Vareš propisuju se i naplaćuju komunalne takse za:
a)    Svaku istaknutu firmu;
b)    Držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima;
c)    Isticanje objava, oglasa i saopćenja na javnim mjestima;
d)    Svako korištenje prostora na mjestima za kampove (šatore, prikolice i motorna vozila svih kategorija) podrazumijeva zauzimanje prostora za privremeni boravak od strane jedne ili više osoba;
e)    Postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomata);


Član 4.
(Isticanje firme)

1) Pravna ili fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa, dužna su na vidnom mjestu svih prostora (sjedište i poslovne jedinice) gdje obavljaju djelatnost, istaknuti naziv firme.
2) Pod nazivom firme se podrazumijeva:
a) naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadležnog organa, odnosno naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnoj jedinici,
b) sjedište lica i broj,
3) Firma se ističe najkasnije danom početka obavljanja djelatnosti.

Član 5.
(Početak nastanka obaveze)

1) Taksena obaveza iz člana 3. stav (1) tačka a) ove Odluke nastaje danom izdavanja rješenja o registraciji fizičkog i pravnog lica.
2) Taksena obaveza iz člana 3. stav (1) tački b) do e) ove Odluke nastaje od trenutka otpočinjanja pružanja usluga, korištenja uređaja ili prostora za čije korištenje je ovom odlukom propisano plaćanje komunalne takse.

Član 6.
(Obveznici plaćanja takse)
1) Takseni obveznici su sva pravna i fizička lica registrirana za obavljanje djelatnosti koja posluju na području nadležnosti Općine Vareš, odnosno lica koja koriste predmet, prostor ili pružaju usluge za čije je korištenje propisano plaćanje takse.


III. NAČIN PRIJAVE I NAPLATA

Član 7.
(Podnošenje prijave za razrez taksene obveze)

1)  Obveznik plaćanja takse je svako pravno ili fizičko lice koje obavlja djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa na području Općine Vareš odnosno koje ima istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim prostorijama i objektima kojim se označava da ista obavljaju djelatnost ili zanimanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kao i posjednik uređaja iz člana 3. stav (1) tačka e) ove odluke.
2)  Prijavu za razrez komunalne takse iz člana 3. stav (1) tačke a) i e) porezni obveznik je dužan podnijeti Poreznoj upravi, Ispostava Vareš (u daljem tekstu: Porezna uprava) do 31. januara tekuće godine, prema stanju na dan 01. januar tekuće godine za koju se razrez vrši, odnosno u roku od 15 dana od datuma izdavanja rješenja o registraciji ukoliko je porezni obveznik registrovao djelatnost u toku poslovne godine.
3)  Porezna prijava komunalne takse podnosi se na propisanom obrascu koji čini sastavni dio ove Odluke.
4)  Pravno lice kao obveznik komunalne takse dužan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu za komunalnu taksu isključivo elektronski, dok fizička lica mogu i putem Obrasca.
5)  Prijavu za razrez komunalne takse iz člana 3. stav (1) tačke c) i d)  porezni obveznik je dužan podnijeti nadležnoj službi Općine 5 dana prije nastanka taksene obaveze.
6) Ukoliko takseni obveznik u propisanom roku ne podnese prijavu ili dostavi netačne podatke, prijavu takse će izvršiti Porezna uprava u roku od 15 dana nakon isteka zakonskog roka u skladu sa odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i podzakonskim aktima.

Član 8.
(Obračun i način plaćanja)

1)   Taksa iz člana 3. Ove odluke se obračunava i plaća na način iz:
a) Tačke a) i e) - jednom u toku kalendarske godine u roku od 15 dana po isteku roka za prijavljivanje takse;
a) Tačka b)  se obračunava i plaća dnevno po privređivanju muzike uživo, s tim da se za istu podnosi prijava poreskoj upravi najkasnije tri dana prije početka izvođenja muzike;
b) Tačke c) i d)  po podnošenju prijave nadležnoj Općinskoj službi.
2)  Taksa na istaknutu firmu pravne ili fizičke osobe koja je na osnovu rješenja nadležnog organa počela ili prestala obavljati djelatnost u toku obračunskog perioda će se obračunati za broj mjeseci i dana u kojima je obavljala djelatnost.


IV. TARIFNI SISTEM

IV.1. Zone poslovanja i visina komunalne takse

Član 9.
(Zone)

Općina Vareš odredila je četiri zone kao početni kriterij određivanja visine komunalne takse na istaknutu firmu.

I ZONA: obuhvaća naseljeno mjesto Vareš:
II ZONA: obuhvaća naseljena mjesta Vareš-Majdan, Dabravine, Rajčevac, Ljepovići i Ponikve;
III ZONA: obuhvaća naseljena mjesta Hodžići, pajtov Han, Zvijezda, Ivančevo i Gornja Vijaka;
IV ZONA:  ostala naseljena mjesta koja nisu obuhvaćena naprijed navedenim zonama.


Član 10.
(Visina komunalne takse)

1)    Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja određenu djelatnost ili zanimanje, utvrđuje se godišnja taksa.
2)    Kriteriji za utvrđivanje visine komunalne takse na istaknutu firmu su: poslovna zona u kojoj se djelatnost obavlja  i veličina pravnog lica u smislu kriterija o razvrstavanju pravnih lica na osnovu člana 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21).
3)    Ovom odlukom utvrđuje se visina komunalnih taksi prema Tarifnim brojevima.


IV.2. Tarifni brojevi


Član 11.
(Tarifni brojevi)

Tarifni broj 1.
1)    Obrtnici/samostalni privrednici odnosno fizička lica koja obavljaju izvjesnu privrednu djelatnost ili zanimanje, a koja su registrirana u nadležnoj općinskoj službi ili kod nadležnog ministarstva, za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim prostorijama i objektima, plaćaju godišnju taksu kako slijedi;

R.
br.    Obrtnici/samostalni privrednici odnosno fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost ili zanimanje    I ZONA    II ZONA    III ZONA    IV ZONA
                                                                                                                                                        KM              KM          KM            KM
1.    Iznos takse:                                                                                                                                  150,00    140,00    130,00    120,00


2) Pravna lica za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim prostorijama i objektima, kojima se označava da određena pravno lice obavlja izvjesnu privrednu djelatnost ili zanimanje obračunava se i naplaćuje godišnja taksa.
Razvrstavanje pravnih lica će se vršiti u skladu sa članom 5. Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21).

Visina takse na istaknutu firmu za pravna lica iznosi:
Red.
br.   
VELIČINA PRAVNOG LICA    I ZONA    II ZONA    III ZONA    IV ZONA
                                          KM           KM          KM            KM
1.    MIKRO                         500,00    450,00    400,00    350,00
2.    MALO                        1.000,00    950,00    900,00    850,00
3.    SREDNJE                   2.000,00    1.900,00    1.800,00    1.700,00
4.    VELIKO                      3.000,00    2.800,00    2.600,00    2.400,00

5) Pravna lica čije je sjedište na području Općine Vareš, a koja u svom sastavu posjeduju više poslovnih jedinica plaćaju iznos takse na istaknutu firmu utvrđen stavom (2) ovog člana za prvu poslovnu jedinicu. Za svaku narednu taksa bi iznosila 20% razrezane takse od iznosa koji je utvrđen stavom (2) ovog člana.
6) Pravna lica čije je sjedište izvan područja Općine Vareš, a koja u svom sastavu posjeduju više poslovnih jedinica na području Općine Vareš plaćaju iznos takse na istaknutu firmu utvrđen stavom (2) ovog člana za svaku poslovnu jedinicu.

7)  Ako za istu taksu postoje dva ili više obveznika njihova taksa je solidarna.

Tarifni broj 2.
a) Za priređivanje muzike uživo u ugostiteljskim objektima plaća se komunalna taksa dnevno u iznosu od 15,00 KM, s tim da se za istu podnosi prijava poreskoj upravi najkasnije tri dana prije početka izvođenja muzike.

Tarifni broj 3.
Za isticanje objava, oglasa plakata, panoa i saopćenja na javnim mjestima određenim za te namjene plaća se jednokratno taksa, i to za:
a) Seriju do 100 kom. 50,00 KM
b) Seriju preko 100 kom. 100,00 KM
c) Postavljanje stalnih panoa i displeja po 1m² 50,00 KM godišnje.
d) Postavljanje povremenih panoa i displeja po 1m² 3,00 KM po danu.

Tarifni broj 4.
Za postavljanje kampova na javnim mjestima (šatora, prikolica, motornih vozila svih kategorija) deponije materijala i drugu privremenu upotrebu plaća se dnevna taksa:
a) Za svaki šator 1,00 KM
b) Za kamp prikolicu 0,50 KM
c) Za motorno vozilo 0,50 KM

Tarifni broj 5.
Za postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomati i sl.) plaća se taksa godišnje po jednom uređaju u iznosu od 1.000,00 KM.


Član 12.
(Pripadnost i uplata takse)

1)    Taksa iz člana 3. stav 1. tačka a) i e) ove Odluke se uplaćuje na Depozitni račun Budžeta Općine Vareš broj: 3380002210017420 otvoren kod UniCredit banke, šifra Općine 096, sa naznakom vrste prihoda 722322 u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih Prihoda budžeta i izvanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i izvorni su prihod Općine Vareš.
2)    Taksa iz člana 3. Stav 1 tačka b), c) i d) ove Odluke se uplaćuje na Depozitni račun Budžeta Općine Vareš broj: 3380002210017420 otvoren kod UniCredit banke, šifra Općine 096, sa naznakom vrste prihoda 722321 u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih Prihoda budžeta i izvanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i izvorni su prihod Općine Vareš. V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I POVRAT TAKSE

Član 13.
(Oslobađanje od plaćanja komunalne takse)

(1) Od plaćanja  komunalne takse iz člana 3. stav 1. tačke a) do f)  oslobođeni su:
a)    organi državne, federalne i kantonalne uprave i lokalne samouprave;
b)    federalne, kantonalne i lokalne javne ustanove;
c)    javna preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš;
d)    poljoprivredne zadruge, zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruženja, dobrovoljna vatrogasna društva, turističke zajednice, sportska društva i savezi, fondacije, zaklade, humanitarne organizacije;
e)    Radio i televizijske djelanosti.

(2) Od plaćanja  komunalne takse iz člana 3. stav 1. tačke a) oslobođeni su obrtnici/samostalni privrednici odnosno fizička lica koji obavljaju djelatnost tradicionalnih i starih zanata, a koji su utvrđeni Uredbom za zaštitu tradicionalnih i starih obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/09, 38/10 i 16/12).

Član 14.
(Povrat pogrešno ili više uplaćene takse)

1)  Obveznik od kojeg je taksa naplaćena, a koju nije bio dužan platiti ili je više uplatio, ima   pravo na povrat.
2)  Zahtjev za povrat se podnosi Službi za privredu, finansije i trezor.

Član 15.
(Nadzor i kontrola prijave)

1) Nadzor i kontrola prijave, obračuna i plaćanja općinske komunalne takse vrši Porezna uprava u saradnji sa Službom za privredu, finansije i trezor.


Član 16.
(Prestanak važenja ranijih propisa)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluke o općinskim komunalnim taksama ( Prečišćeni tekst ) br. 01-49/13 od 18.02.2013. godine, br. 01-319/13 od 28.11.2013. godine i br. 01-188/16 od 29.12.2016. godine.
lan 17.
(Stvarno nadležni organi za provođenje ove Odluke)

Ovu Odluku provodi Porezna uprava i Služba za privredu, finansije i trezor finansije.


Član 18.
(Započeti neokončani postupci)

Postupci razreza visine iznosa takse koji nisu pravosnažno okončani do dana stupanja na snagu ove Odluke, biće okončani prema odredbama ove Odluke o općinskim komunalnim taksama.


Član 19.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 01.01.2023. godine i bit će objavljena na oglasnoj tabli i web stranici Općine Vareš.

PREDSJEDAVAJUĆA  OPĆINSKOG VIJEĆA

    Mahira Brkić

Last modified on Četvrtak, 12 Siječanj 2023 13:24
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2408

Jučer 8141

Ovaj Tjedan 2408

Ovaj Mjesec 209041

Ukupno 14216995

Currently are one guest and no members online