Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni oglas - Savjetnik za kulturno umjetničke programe

20 Ožu 2023
907 times

Na osnovu članka 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18, 23/20, 49/21 i 44/22), članka 4. Uredbe o

postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničkodobojskom kantonu (Službene novine Ze-Do kantona broj 8/19, 6/20 i 19/20); članka 23. Pravila Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, Odluke o raspisivanju konkursa za popunu radnih mjesta JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš, broj: 02-03-35/23 od 03.03.2023. godine i Suglasnosti Općinskog načelnika broj: 02-400/23 od 13.03.2023. godine, direktor Javne Ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš raspisuje: 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA  

Javne Ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš 

1. Savjetnik za kulturno-umjetničke programe – 1 (jedan) izvršilac 

2. OPIS POZICIJE: 

- obavlja poslove vezane uz programske aktivnosti Centra, 

- piše novinske članke, uređuje web stranicu Centra, 

- izrađuje planove i projekte iz oblasti kulture, 

- savjetuje direktora i odlučuje o kulturno-umjetničkim programima, 

- istražuje i prikuplja materijale o kulturnim aktivnostima, 

- zadužen za konstantan rad na planiranju usavršavanja i poboljšanja programa, 

- koordinira poslove sa voditeljima, urednicima, novinarima, web urednicima na različitim projektima, 

- komunicira sa sponzorom projekta, 

- kreira preporuke za partnerstvo ili sufinanciranje po projektu s različitih nivoa vlasti, 

- uključuje zainteresirane strane, 

- planira resurse potrebne za implementaciju projekta, 

- održava i ažurira projektnu dokumentaciju i bazu podataka, 

- nadgleda budžet i troškove projekta, 

- priprema i dostavlja izvještaj o projektu, 

- obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i općim aktima po nalogu direktora Centra. 

 

Pripadajuća osnovna neto plaća iznosi 1.353,00 KM 

Savjetnik kulturno-umjetničkih programa u JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš zapošljava se  na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom na način i po proceduri propisanoj Zakonom i Pravilnikom o radu Javne Ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš. 

3. OPĆI I POSEBNI USLOVI 

Kandidati za poziciju Savjetnika za kulturno-umjetničke programe JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš moraju ispunjavati slijedeće opće i posebne uslove: 

3.1 Opći uslovi: 

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine, 

b) da je stariji od 18 godina, 

c) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje, 

d) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja  upražnjene pozicije, e) da nije osuđivan za krivično djelo, 

f) da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, 

g) da se na njega ne odnosi odredba člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

 

3.2 Posebni uslovi: 

 

a) VSS - najmanje VII stepen ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova – društvenog ili humanističkog smjera, 

b) najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon završene VSS, c) poznavanje rada na računaru, 

d) poznavanje jednog od stranih jezika, 

e) dugogodišnja prisutnost u kulturnim projektima, 

f) predlaganje strategije programa iz kulture i umjetnosti za Centar, 

g) ostvareni rezultati rada u prethodnom radnom angažmanu. 

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidata potrebno je dostaviti EU CV/biografiju, kontakt telefon i email, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju: 

a) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), 

b) izvod iz matične knjige rođenih, 

c) potvrdu o prebivalištu, 

d) potvrdu o radnom stažu, 

e) diplomu o završenoj VSS, (original ili ovjerena kopija) 

f) uvjerenje ili potvrdu o dugogodišnjoj prisutnosti i iskustvu u kulturnim projektima, potvrdu o ostvarenim rezultatima rada u prethodnom radnom angažmanu, (potvrda/uvjerenje trebaju biti izdati od strane poslodavca kod kojeg je to iskustvo stečeno, a u čijem sadržaju treba da bude navedeno: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema, opis poslova i precizan period angažovanja kandidata na tim poslovima), potvrdu ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) ili ugovor o radu. 

g) ovjerena izjava kandidata vezana za ispunjavanje uvjeta pod tačkom 3. stav 3.1. alineje d), e), f), g).  

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, shodno posebnim zakonima, dužni su dostaviti uvjerenja/potvrde kojima dokazuju prioritet u zapošljavanju, koje prilažu uz prijavu, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost. 

Liječničko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak dostavlja samo odabrani kandidat i to u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja o njegovom prijemu. 

Dokumentacija predata za Javni oglas za izbor savjetnika za kulturno-umjetničke programe Javne Ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, neće se vraćati. 

5. OSTALE NAPOMENE 

Javni oglas će biti objavljen u listu Oslobođenje, na web stranici Općine Vareš, na oglasnoj ploči Centra, te dostavljen JU Služba za zapošljavanje ZDK. 

Za navedeno radno mjesto nije predviđen probni rad. 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog oglasa. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Kandidati koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali opće i posebne uslove iz ovog javnog oglasa, o polaganju pismenog i usmenog stručnog ispita, biti će blagovremeno obaviješteni pismenim putem. 

U pozivu na razgovor Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će svim kandidatima uputiti naznake oblasti i literature iz koje će se vršiti pismeni i usmeni stručni ispit. 

Kriteriji na osnovu kojih će Komisija vršiti bodovanje kandidata biti će objavljena u Poslovniku o radu Komisije, i biti će dostupni na oglasnoj ploči Centra. 

Izbor kandidata izvršit će se u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja oglasa. 

Kandidati će biti pisano obaviješteni o ishodu oglasa, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom na koverti: 

“Prijava na Javni oglas za popunu radnih mjesta za JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš - NE OTVARATI” na adresu: 

JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš  

Organizaciona jedinica RADNIČKI DOM Vareš 

Ul.: Zvijezda 16 , 71330 Vareš 

Oglas je objavljen 15.03.2023. godine. Preuzeto s www.vares.info

Last modified on Utorak, 21 Ožujak 2023 08:36
Rate this item
(1 Vote)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 517

Jučer 5233

Ovaj Tjedan 517

Ovaj Mjesec 20842

Ukupno 12391847

Currently are 37 guests and no members online