Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije

20 Velj 2024
858 times

 Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2.,5.,7.,8. i 10. Pravilnika o postupku

Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš, broj: 01-25/24 od 31.01.2024. godine, Općinski načelnik,  r a s p i s u j e:
 
JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije
                                               
I  ADRESA PRAVNE OSOBE – PRODAVCA NEKRETNINA
 
Općina Vareš, ulica Zvijezda 34, 71330 Vareš  
 
II  PREDMET PRODAJE:  
 
 Općina Vareš putem Javnog nadmetanja prodaje građevinsku parcelu koja se nalazi u naselju Pržići, općina Vareš, označena kao:
- parcela broj 412/2, zv. Padina, građevinska parcela, u površini od 85 m2, upisana u zemljišno-knjižni uložak broj: 536 KO Pržići, upisana u vlasništvo Općine Vareš sa dijelom 1/1 i posjedovni list broj 49 KO Pržići u korist posjednika Općine Vareš.  
 
III    CIJENA ZEMLJIŠTA
 
Prema stručnom nalazu sudskog vještaka građevinske struke, početna prodajna cijena nekretnine koja se prodaje putem javnog oglasa-licitacijom iznosi 1.360,00 KM.
 
IV NAČIN POLAGANJA KAPARE-DEPOZITA
 
Za sudjelovanje na licitaciji sudionik je dužan uplatiti kaparu u iznosu 10 % od početne cijene zemljišta koje je procijenjeno od strane sudskog  vještaka odgovarajuće struke, što iznosi  136,00 KM, na žiro-račun proračuna/budžeta Općine Vareš, broj:  3380002210017420 koji se vodi kod Uni-Credit Bank – Filijala Vareš, vrsta prihoda: 723139  šifra Općine  096, s naznakom uplata kapare-depozita za sudjelovanje u licitaciji, o čemu će Komisiji uz prijavu za sudjelovanje na licitaciji priložiti i dokaz o izvršenoj uplati.
Sudioniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine.
 

Ukoliko sudionik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kojeg razloga od ponude  i od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare depozita.
Sudioniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare depozita u roku od 8 dana od dana  zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije. 
Pravne i fizičke osobe koje nisu položile kaparu-depozit u iznosu od 10% od početne cijene, ne sudjeluju u licitaciji.
 
V  UVJETI PRODAJE ZEMLJIŠTA
 
Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe.
 
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja. Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna prijava,  pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuđač ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja uplaćene kapare.
Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnine koja je predmet licitacije (lokalitet naselje Pržići, općina Vareš), kao i uvid u dokumentaciju o predmetnoj nekretnini koja se prodaje
(Služba za prostorno uređenje  Općine Vareš) svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati ili dobiti potrebnu informaciju na broj telefona: 032/848-135.
 
VI  UVJETI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE  
 
Sa sudionikom licitacije čija je ponuda na licitaciji utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulirati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prijenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada i obaveza iz točke III i IV ovog javnog oglasa te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom.

Sudionik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetne nekretnine umanjenu za iznos uplaćene kapare-depozita, uplatiti u roku od 7 dana od dana kada ga Općina Vareš pozove da to učini.
Prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora Općina Vareš je dužna pribaviti mišljenje pravobranitelja.
Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u određenom roku iz prethodnog stava, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat kapare-depozita.
Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu Općini Vareš u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu i naknade iz točke III ovog oglasa. Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, takse za uknjižbu,  ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje i porez na promet snosi kupac.
 
VII PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NADMETANJU
 
Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju pravne i fizičke osobe.
Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Oslobođenje“, isticanja na oglasnoj ploči Općine Vareš i na web stranici Općine Vareš.
 
Prijava za sudjelovanje na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati:
 
-    za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona;
-    za pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat.

Prilozi uz prijavu:
-    dokaz o uplaćenoj kapari-depozitu od 10% (originalan primjerak uplatnice);
-    ovjerenu fotokopiju Rješenja/Izvod iz sudskog registra za pravne osobe;
-    ovjerenu fotokopiju Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti, ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost.

Prijave s naprijed navedenom dokumentacijom predaju se osobno na protokol  u šalter sali Općine Vareš ili putem pošte-preporučenom pošiljkom u zatvorenoj kuverti na adresu:
 
OPĆINA VAREŠ
Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina
Ulica Zvijezda 34 VAREŠ
Putem javnog nadmetanja-licitacije zemljišta ( lokalitet- naselje Pržići, općina Vareš), u vlasništvu Općine Vareš  
 
„NE OTVARAJ“
 
Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon.
Prijava će se smatrati nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.
Podnositelji neblagovremene prijave ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja.
U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena kapara za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
 
VIII  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA SUDIONIKA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA
 
Javno nadmetanje će se održati u Velikoj dvorani Općine Vareš, dana  29.02.2024.godine (četvrtak) s početkom u  12,00 sati.
 
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koja usudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnicima podnositelja prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica).
 
OSTALO:
 
Općina Vareš ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.
                                                                                                                                     
                                                                
 OPĆINSKI NAČELNIK
 
 Zdravko Marošević

Last modified on Utorak, 20 Veljača 2024 08:48
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 11412

Jučer 10419

Ovaj Tjedan 56136

Ovaj Mjesec 146545

Ukupno 13930989

Currently are 892 guests and no members online