Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Utorak, 12 Srpanj 2022

Mjesna zajednica Vijaka prigodnim programom i ove godine obilježava blagdan sv. Ane.

Published in Društvo

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš, broj: 01-155/22 od 30.06.2022. godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e :

JAVNI OGLAS

o prodaji nekretnina: stambeni prostori u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitaticije


I  PREDMET I ADRESA PRAVNOG LICA – PRODAVCA NEKRETNINA

                              Općina Vareš, ulica Zvijezda 34, 71330 Vareš


II  PREDMET PRODAJE: STAMBENI PROSTOR

    Općina Vareš putem Javnog nadmetanja prodaje nekretnine :


I.    Stambena jedinica u ulici Zvijezda „S-16 “ Vareš označena kao :

k.č 830/EU2J1 na kojoj je izgrađena zgrada „Stambeno-poslovni “ upisana u zemljišno-knjižni uložak ,  broj : 2028 k.o Vareš , površine 22 m2 upisana u vlasništvo Općine Vareš i posjed u korist Općine Vareš sa 1/1, sa izgrađenom stambenom jedinicom koja se sastoji od : ulazni hol, kupatilo, dnevni boravak.

II.    Stambena jedinica u ulici Selište broj 34 , Vareš označena kao :

k.č 385/EU1J16 na kojoj je izgrađena zgrada „kuća i zgrada “ upisana u zemljišno-knjižni uložak ,  broj : 1712 k.o Vareš , površine 31 m2 upisana u vlasništvo Općine Vareš i posjed u korist Općine Vareš sa 1/1, sa izgrađenom stambenom jedinicom koja se sastoji od : ulazni hol, kupatilo,soba.

III.    Stambena jednica u ulici Ljevarska „S-55“ , Vareš Majdan označena kao :

k.č 1915/EU1J53 na kojoj je izgrađena zgrada „kuća i zgrada “ upisana u zemljišno-knjižni uložak ,  broj :3391  k.o Vareš , površine 40 m2 upisana u vlasništvo Općine Vareš i posjed u korist Općine Vareš sa 1/1, sa izgrađenom stambenom jedinicom koja se sastoji od : ulazni hol, kupatilo,dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, zatvorena lođa.
 

IV.    Stambena jedinica u ulici Ljevarska „S-22“ , Vareš Majdan  označena kao :

k.č 1958/EU2J2 na kojoj je izgrađena zgrada „kuća i zgrada “ upisana u zemljišno-knjižni uložak ,  broj : 3451 k.o Vareš , površine 54 m2 upisana u vlasništvo Općine Vareš i posjed u korist Općine Vareš sa 1/1, sa izgrađenom stambenom jedinicom koja se sastoji od : ulazni hol, kupatilo,kuhinja sa trpezarijom,ostava,dnevni boravak i soba.

V.    Stambena jednica u ulici Ljevarska „S-22“ , Vareš Majdan  označena kao :

k.č 1958/EU1J8 na kojoj je izgrađena zgrada „kuća i zgrada “ upisana u zemljišno-knjižni uložak ,  broj : 3548  k.o Vareš , površine 43 m2 upisana u vlasništvo Općine Vareš i posjed u korist Općine Vareš sa 1/1, sa izgrađenom stambenom jedinicom koja se sastoji od : ulazni hol, kupatilo, kuhinja sa trpezarijom, ostava i soba.

VI.    Stambena jednica u ulici Perunska broj 41 , Vareš Majdan  označena kao :

k.č 2057/EJ2 na kojoj je izgrađena zgrada „kuća i zgrada “ upisana u zemljišno-knjižni uložak, broj : 3706 k.o Vareš , površine 58 m2 upisana u vlasništvo Općine Vareš i posjed u korist Općine Vareš sa 1/1, sa izgrađenom stambenom jedinicom koja se sastoji od : ulazni hol, ostava,sobe (3).III   CIJENA STAMBENIH PROSTORA

Prema stručnom nalazu sudskog vještaka građevinske struke, početna prodajna cijena nekretnine koja se prodaje putem natječaja-licitacijom iznosi  :


-    Točka I stambena jedinica u ulici Zvijezda „S-16“ , iznosi : 6.094,00 KM
-    Točka II stambena jedinica u ulici Selište broj 34 , iznosi : 11.470,00 KM
-    Točka III stambena jedinica u ulici Ljevarska „S-55“, iznosi : 14.040,00 KM
-    Točka IV stambena jedinica u ulici Ljevarska „S-22“ iznosi : 12.150,00 KM
-    Točka V stambena jedinica u ulici Ljevarska „S-22“ iznosi : 9.675,00 KM
-    Točka VI stambena jedinica u ulici  Perunska broj 41 iznosi : 9.048,00 KM


IV NAČIN POLAGANJA KAPARE-DEPOZITA

Za sudjelovanje na licitaciji sudionik je dužan uplatiti kaparu u iznosu 10 % od početne cijene prostora koje je procijenjeno od strane vještaka odgovarajuće struke, što iznosi :


-    Točka I stambena jedinica u ulici Zvijezda „S-16“ , iznosi : 609,40
-    Točka II stambena jedinica u ulici Selište broj 34 , iznosi : 1.147,00 KM
-    Točka III stambena jedinica u ulici Ljevarska „S-55“, iznosi : 1.404,00 KM
-    Točka IV stambena jedinica u ulici Ljevarska „S-22“ iznosi : 1.215,00 KM
-    Točka V stambena jedinica u ulici Ljevarska „S-22“ iznosi : 967,50 KM
-    Točka VI stambena jedinica u ulici  Perunska broj 41 iznosi : 904,80  KM

na žiro-račun budžeta Općine Vareš, broj:  3380002210017420 koji se vodi kod Uni-Credit Bank – Filijala Vareš, vrsta prihoda: 723139  šifra Općine  096, sa naznakom uplata kapare-depozita za sudjelovanje u licitaciji, o čemu će Komisiji  uz prijavu za sudjelovanje na licitaciji priložiti i dokaz o izvršenoj uplati.
    

Sudioniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine.
Ukoliko sudionik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude  i od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare-depozita.
Sudioniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare-depozita u roku od 8 dana od dana  zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.    
Pravne i fizičke osobe koje nisu položile kaparu-depozit u iznosu od 10% od početne cijene, ne sudjeluju u licitaciji.

V  UVJETI PRODAJE STAMBENOG PROSTORA

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.
Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna prijava,  pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuđač ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja uplaćene kapare.
Zainteresirana osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina koje su predmet licitacije ( Poslovnog prostora ) i uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama koje se prodaju (Služba za prostorno uređenje  Općine Vareš) svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati  ili dobiti potrebnu informaciju na telefon: 032-848-136.

VI  UVJETI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda na licitaciji utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulirati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prijenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada i obaveza iz točke II i III ovog javnog oglasa te druga prava i obveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom.
Sudionik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetne nekretnine umanjenu za iznos uplaćene kapare-depozita, uplatiti u roku od 7 dana od dana kada ga Općina Vareš pozove da to učini.

Prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora Općina Vareš je dužna pribaviti mišljenje pravobranitelja.
Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u određenom roku iz prethodnog stava, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat kapare-depozita.
Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu Općini Vareš u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu i naknade iz točke III ovog Oglasa.
Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji,  takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje i poreza na promet snosi kupac.

VII PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NADMETANJU

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju pravne i fizičke osobe.

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Oslobođenje “,  i isticanja na oglasnoj ploči Općine Vareš i na Web stranici Općine Vareš.

Prijava za sudjelovanje na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati:

-    za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona;
-    za pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat.
Prilozi uz prijavu:
-    dokaz o uplaćenoj kapari-depozitu od 10% (originalan primjerak uplatnice);
-    ovjerenu fotokopiju Rješenja/Izvod iz sudskog registra za pravne osobe;
-    ovjerenu fotokopiju Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti, ako je sudionik fizička osoba koje obavlja samostalnu djelatnost.

Prijave sa naprijed navedenom dokumentacijom predaju se osobno na protokol  u šalter sali Općine Vareš ili putem pošte-preporučenom pošiljkom u zatvorenoj kuverti na adresu:

OPĆINA VAREŠ
Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina
Ulica Zvijezda 34 VAREŠ
Putem javnog nadmetanja-licitacije  „STAMBENI PROSTORI“.


„NE OTVARAJ“

Na poleđini kuverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
Prijava će se smatrati nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.
Podnositelji neblagovremene prijave ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja.
U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena kapara za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

VIII  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA SUDIONIKA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje će se održati u velikoj dvorani Općine Vareš, dana 01.08.2022.godine sa početkom u  10:00 sati.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koja sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnicima podnositelja prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacijski dokument (osobna/lična karta ili putovnica/pasoš).

OSTALO:

Općina Vareš ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.
                                                                                                                                                                         
                                                                                                 

                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK
 
                                                                                               Zdravko MaroševićPublished in Nove Vijesti

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2033

Jučer 7045

Ovaj Tjedan 43340

Ovaj Mjesec 99519

Ukupno 14601418

Currently are 104 guests and no members online