Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Proljetna deratizacija na području općine Vareš

14 Svi 2024
258 times

Na osnovu člana 13. stav 1.alineja 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.novine FBiH“, broj:46/10 i 75/13), člana

10. stav 1. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.novine FBiH“, broj: 29/05), u vezi sa članom 17. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 10/15 i 8/22) i Naredbe o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona- proljetna faza 2024.godine, broj: 11-33-8962-1/24 od 09.05.2024.godine, Općinski načelnik d o n o s i:

NAREDBU

o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Vareš- proljetna faza 2024.godine.
                                                                      I
Obavezna preventivna sistematska deratizacija na području općine Vareš- proljetna faza 2024.godine, provesti će se  u razdoblju od 13.05. do 21.06.2024. godine.

                                                                      II
Deratizaciju za objekte i površine iz nadležnosti općine Vareš u skladu sa Programom provođenja obavezne sistematske deratizacije na području ZDK-proljetna faza, provesti će Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Pravne i fizička osobe, vlasnici ili korisnici prostora i površina koje podliježu obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji obvezni su u razdoblju iz tačke 1. ove Naredbe organizirati i provesti sistematsku deratizaciju, angažirajući ovlaštene izvođače, te sanitarnom inspektoru predočiti dokaz o istom.

Deratizaciju izvesti sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće grupe otrova visokog učinka u skladu sa Programom.

                                                                     III
Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:
1. javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradska naselja),
2. obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama,
3. centralne deponije,
4. nezvanična (neorganizirana) odlagališta otpada - smetljišta,
5. odgojno-obrazovni objekti ( škole, obdanište) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama,
6. kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih osoba,
7. objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova s pripadajućim javnim površinama,
8. objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova s pripadajućim vanjskim površinama,
9. kantonalne institucije i njihove ispostave s pripadajućim vanjskim površinama,
10. gradske/općinske institucije i njihove ispostave s pripadajućim površinama,
11. individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja,
12. vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima
13. objekti za javno vodosnadbijevanje i kanalizacijska mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
14. objekti i površine svih fizičkih, pravnih i ostalih osoba koji obavljaju poslovnu djelatnost,
15. objekti i sredstva javnog prometa,
16. objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),
17. objekti za pružanje usluga javne higijene,
18. zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani),
19. šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.
 
Troškovi deratizacije pod rednim brojem  1., 4., 8., 10. i 11.  snose   općine iz svojih proračuna, kanton je obavezan za objekte i površine iz svoje nadležnosti  točke pod rednim brojem 2., 5., 6., 7., 9., i 12. a troškove pod rednim brojem 3., 13.,14., 15., 16., 17., 18., i 19 snose subjekti koji njima upravljaju.

                                                                         IV
Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su osigurati nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju. U protivnom će biti sankcionirani u skladu sa važećim propisima.

                                                                          V
Kontrolu izvođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije  na području općine Vareš će provoditi ovlašteni sanitarni inspektor Velida Džafo.

                                                                         VI
Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči općine Vareš i putem sredstava informiranja.

Last modified on Utorak, 14 Svi 2024 07:16
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 3137

Jučer 8439

Ovaj Tjedan 47652

Ovaj Mjesec 191852

Ukupno 14199806

Currently are 208 guests and no members online