Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni poziv raseljenim osobama u općini Vareš za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju

18 Ožu 2021
1569 times

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u više stambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja („Službeni glasnik BiH“, broj 69/13 ), u vezi sa Ovlaštenjem  načelnika  općine Vareš , broj 02-783/19 od 28.05.2019. godine, Služba za prostorno uređenje općine Vareš usaradnji sa Ministarstvom za ljudska pravai izbjeglica BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih  osoba i izbjeglica , o b j a v lj u j e


J A V N I   P O Z I V

Raseljenim osobama u općini Vareš za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog  stanovanja ( 9 stanova)


Pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) se dodjeljuje raseljenim osobama u FBiH uvidu:
Osiguranja stanova kroz izgradnju stambenih jedinica u skladu sa propisanim standardima (Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika  „Službeni glasnik BiH “, broj 74/2012 od 24.09.2012.godine, uključujući  i standard iz CEB politike za zaštitu životne sredine), kroz izgradnju zgrada po modelima neprofitnog –socijalnog stanovanja, u cilju integracije u mjestu raseljenja.
Sredstva će se osigurati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope.

Koordinator Projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator Projekta na području Federacije BiH je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.


I     – OPĆI KRITERIJ ZA ODABIR KORISNIKA


Opći kriteriji/uslovi za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja( RSP) su:


a) korisnik je interno raseljena osoba u BiH ili izbjegla osoba iz Republike Hrvatske iz perioda od 1991. do 1995. godine neovisno od trenutnog formalno-pravnog statusa;

b) korisnik je upoznat sa mogućnošću trajnih rješenja  za  izbjeglice i raseljene osobe u okviru RSP-a i odluku o trajnom rješenju izbjegličko-raseljeničkog problema kroz lokalnu integraciju u BiH, donio je dobrovoljno na osnovu dobre informisanosti;

c) korisnik i članovi korisničkog domaćinstva nisu vlasnici/suvlasnici ili posjednici stambene jedinice koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimum stambenih uslova kako na teritoriji BiH tako i u Republici Hrvatskoj i nisu ranije primili pomoć za stambeno zbrinjavanje dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimu stambenih uslova;

d) korisnik nije dobrovoljno raspolagao svojom stambenom jedinicom iz 1991. godine (prodaja, zamjena, poklon i sl.).


II – ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA OPĆIH KRITERIJA

1.    Raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe.
2.    Ispunjavanje općih kriterija po okolnostima iz Odjeljka I stav a), b), c) i d) dokazuje
se potvrdom/uvjerenjem nadležnog organa  i potpisanom i ovjerenom izjavom podnositelja prijave uz saglasnost podnositelja prijave za prosljeđivanje ličnih i ostalih podataka u cilju provjere tačnosti i vjerodostojnosti, uključujući i provjere po službenoj dužnosti.


Ukoliko se prilikom dodjele pomoći, u bilo kojo fazi, utvrdi da su pojedini korisnici namjerno ili svjesno dali netačne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u izjavi, takva prijava će biti diskvalificirana po službenoj dužnosti.


III – POSEBNI KRITERIJ ZA ODABIR KORISNIKA

Posebni kriteriji za odabir korisnika su:

a) stambeni status;

b) socijalni status i

c) pripadnost ranjivim grupama.


IV – VREDNOVANJE POSEBNIH KRITERIJA I PRAVO PRVENSTVA

Na osnovu posebnih kriterija potencijalnom korisniku se može dodijeliti 200 bodova, i to:
a) po osnovu stambenog statusa - maksimalno 70 bodova;
b) po osnovu pripadnosti ranjivim grupama - maksimalno 100 bodova;
c) po osnovu socijalnog statusa - maksimalno 30 bodova.

Broj bodova dodijeljen potencijalnom korisniku po svim osnovima se zbraja i potencijani korisnici se rangiraju prema opadajućem redoslijedu, od najvišeg do najnižeg ukupnog broja bodova, posebno za svaku grupu korisničkih domaćinstava.

U slučaju da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po svim osnovima, prednost se daje korisnicima koji su ostvarili više bodova po osnovu pripadnosti ranjivim grupama.

U slučaju da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po osnovu pripadnosti ranjivim grupama prednost se daje višečlanim obiteljima sa djecom/djetetom.


V- DOKAZIVANJE STAMBENOG STATUSA, PRIPADNOSTI RANJIVIM GRUPAMA I SOCIJALNOG STATUSA

Stambeni status dokazuje se potvrdom nadležnog organa o vrsti smještaja, ugovorom o podstanarskom odnosu ili drugom odgovarajućom potvrdom izdatom od strane nadležnog organa, i to:

a)  stanovanje  u  nedostojnim uslovima i u improviziranom smještaju kao i stanovanje u kolektivnom smještaju dokazuje se potvrdom lokalne zajednice na čijem području korisnik živi;
b) stanovanje u alternativnom smještaju dokazuje se rješenjem nadležnog organa o vrsti alternativnog smještaja, stanovanje sa drugim porodicama i podstanarstvo dokazuje se izjavom ovjerenom kod nadležnog organa ili ugovorom o podstanarskom odnosu.

Pripadnost ranjivim grupama dokazuje se potvrdom izdatom od strane nadležne medicinske ustanove i/ili drugih organa koji vode službene evidencije za pojedine kategorije koje se boduju.

Zadovoljavanje posebnih kriterija po osnovu socijalnog statusa dokazuje se:
a)  odgovarajućom potvrdom nadležnog centra za socijalni rad koji vodi službenu evidenciju u odnosu na korisnička domaćinstva u stanju socijalne potrebe;
b) odgovarajućom potvrdom službe za zapošljavanje za sve punoljetne članove korisničkog domaćinstva u stanju socijalne potrebe.


VI – ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA POSEBNIH KRITERIJA

Ispunjavanje posebnih kriterija korisnik označava u obrascu prijave/izjave.

Dokazi o ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se void službena evidencija kod nadležnih organa pribavljaju se službenim putem u koliko ih potencijani korisnik nije dostavio.

Dokazi o ispunjavanju posebnih kriterija o kojima  se ne vodi službena evidencija podliježu provjeri i to uvidom na terenu putem nadležnih općinskih službi, uvidom u odgovarajuće baze podataka kao i putem drugih dostupnih izvora.
    

VII – PODNOŠENJE PRIJAVA I DOKUMENATA

Prijave se podnose na propisano popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju općih i     posebnih kriterija lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu Općine Vareš , ulica Zvijezda 34. sa naznakom “RSP u BiH”.

Prijave se mogu preuzeti u prostorijama općine Vareš, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice i na web stranici općine Vareš.

Javni poziv ostaje otvoren od 18.03.2021. godine do 02.04.2021. godine (15 radnih  dana), od dana objavljivanja na oglasnim pločama općine Vareš, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i na web stranici općine Vareš.

 

Last modified on Petak, 19 Ožujak 2021 07:25
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 1667

Jučer 3620

Ovaj Tjedan 12907

Ovaj Mjesec 69430

Ukupno 10257763

Currently are 269 guests and no members online