Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni oglas za dodjelu donacija - Aerodrom Sarajevo

11 Lis 2018
1365 times

Na  osnovu  člana  21.  Pravilnika  o  dodjeli  donacija  u  J.P.   Međunarodni  aerodrom  "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo

i člana 2.  Odluke Nadzornog odbora  J.P.   Međunarodni aerodrom  "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora korisnika donacija, broj: 13-2-01-2-6445-
9/18 od 02.10.2018. godine,  Komisija za provođenje postupka izbora korisnika donacija  raspisuje


J A V N I   O G L A S
ZA DODJELU DONACIJA


I
Raspisuje se javni oglas za dodjelu donacija iz dobiti J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o.
Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) ostvarene po godišnjem obračunu za 2017. godinu.
Ukupan iznos sredstava namjenjenih za donacije, shodno odluci Skupštine Društva o raspodjeli dobiti Društva  ostvarene  po  Godišnjem  obračunu  za  2017.  godinu,  iznosi  80.000,00  KM,  a  visina  pojedinačno dodjeljene donacije ne može preći iznos od 5.000,00 KM


II
Donacije iz tačke I mogu se dodjeljivati u sljedećim oblastima:
1)   sport (vrhunski, rekreativni, invalidni, školski/univerzitetski);
2)   kultura (obnova kulturne baštine; kulturne manifestacije i susreti; obilježavanje značajnih jubileja;
obrazovanje u školama);
3)   socijalna pomoć (programi i/ili projekti i/ili aktivnosti, usmjereni na rješavanje problema osoba sa invaliditetom,  civilnih  žrtava  rata,  osoba  sa  posebnim  potrebama,  penzionera,  raseljenih  lica  i povratnika  kroz:  saniranje  putne  i  socijalne  infrastukture/(izgradnja  ambulante,  škole,  domova kulture, vjerskih i drugih objekata/, pomoć starim, bolesnim i nemoćnim, žrtvama nasilja u porodici i porodicama u stanju socijalne pomoći, stipendiranje siromašne djece);
4)   humanitarne svrhe (programi i/ili projekti i/ili aktivnosti kao podrška institucijama u pomoći djeci i odraslim  sa  posebnim  potrebama,  javnim  kuhinjama  i  raznim  oblicima  podrške  građanskim inicijativama,  pomoći  u  oblasti  održivog  povratka,  te  organizacija  i  učešće  u  humanitarnim događajima).


III
Pravo  učešća  za  dodjelu  donacija  po  ovom  javnom  oglasu,  kroz  programe  i/ili  projekte  i/ili aktivnosti, imaju sva pravna lica – Aplikanti, koja ispunjavaju uvjete:
a)   da su registrovana pravna lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine;
b)   program  i/ili  projekt  i/ili  aktivnost  za  koji  se  podnosi  aplikacija  mora(ju)  biti  iz  jedne  od  oblasti
navedenih u tački II ovog Oglasa, a može istovremeno obuhvatiti više podoblasti;
c)   aplikacija  mora  prezentirati  kvalitet  i  originalnost  programa  i/ili  projekta  i/ili  aktivnosti,  kojim
Aplikant dokazuje  raspolaganje ekskluzivnim pravom na isti;
d)   da za program i/ili projekt i/ili aktivnost sa kojim aplicira za dodjelu donacija aplikant nije dobio donaciju  u  tekućoj  godini  od   drugog  privrednog  subjekta  koji  se  bavi  istom  ili  srodnom djelatnošću kao Društvo.


Aplikant ima pravo učestvovati na javnom oglasu za dodjelu donacije samo za jedan program ili projekt ili
aktivnost, koji nije komercijalni i ne donosi finansijsku korist Aplikantu.


IV
Kvalifikacija i ocjena prispjelih aplikacija za odabir i dodjelu donacija vršiće se na osnovu slijedećih kriterija:
a)   kvalitet programa i/ili projekta i/ili aktivnosti,
b)   originalnost i posebnost programa i/ili projekta i/ili aktivnosti, c)    direktna ili indirektna dobrobit za društvenu zajednicu,
d)   stepen korisnosti za društvenu zajednicu,
e)   ispunjenje općih i dodatnih uvjeta za dodjelu donacija
V
Nakon što  se  okonča  procedura  dodjele  donacija,  propisana  Zakonom  o  donacijama  preduzeća  u javnom  vlasništvu  ili pod javnom kontrolom  u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 13/03)  i Pravilnikom o dodjeli donacija u Društvu i izvrši se odabir korisnika kojima će se dodijeliti donacija, sa svakim korisnikom će se, prije nego što mu se izvrši transfer donacije, zaključiti ugovor o dodjeli donacije.


VI
Prijava na javni oglas za dodjelu donacija podnosi se na obrazcu: „Prijava za dodjelu donacija“, koji
se  može  preuzeti  na  službenoj  web  stranici  Društva:  www.sarajevo-a ir por t. ba ,   u   r ubr ic i   “ In form ac ij e ”,
 č lanak   “ Donacije  i  Sponzorstva”   –   link  „D onac i je “   /za  preuzimanje  Pravilnika  i  obrasca  za  Prijavu,  kao njegovog sastavnog dijela/.
Ukoliko se prijava ne podnese na propisanom obrascu, ista se neće uzeti u razmatranje.
Uz prijavu treba dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje
traženih uslova iz tačke III javnog oglasa, i to:
1)   dokaz o registraciji pravnog lica ne stariji od 6 mjeseci (rješenje o registraciji izdato od nadležnog suda ili organa kod kojeg je pravno  lice registrovano,  ili izvod  iz sudskog registra, odnosno izvod  iz registra pravnih lica koji se vodi kod organa kod kojeg je pravno lice registrovano);
2)   uvjerenje o poreznoj registraciji (Porezni ID broj, te PDV broj – ako je subjekt PDV obveznik /ako subjekt nije  PDV  obveznik,  priložiti  izjavu  da  subjekt  nije  PDV  obveznik,  potpisanu  od  ovlaštenog  lica  i ovjerenu pečatom pravnog lica)
3)   uvjerenje nadležne poreske uprave o izmirenim   obavezama po osnovu direktnih poreza i doprinosa, zaključno sa 30.06.2018. godine, a za budžetske korisnike koji se finansiraju preko trezora alternativno izjava da su isti izmireni. Za subjekte koji su i PDV obveznici uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama po   osnovu   indirektnih   poreza,   izdato   od   nadležnog   regionalnog   centra   Uprave   za   indirektno oporezivanje, zaključno sa 30.06.2018. godine.
4)   ugovor  sa  poslovnom  bankom  ili  potvrda  poslovne  banke,  kao  dokaz  za  postojanje  transakcijskog računa  kod  poslovne  banke,  a  za  budžetske korisnike  koji se  finansiraju  preko  trezora,  alternativno, izjava o tom finansiranju, sa uputama za uplatu sredstava;
5)   program i/ili projekt i/ili aktivnost za koji se podnosi aplikacija
6)   izjavu, potpisanu od ovlaštenog lica i ovjerenu pečatom pravnog lica, da za program i/ili projekt i/ili aktivnost sa kojim se aplicira za dodjelu donacija aplikant nije dobio donaciju u tekućoj godini od drugog privrednog subjekta koji se bavi istom ili srodnom djelatnošću kao Društvo;


Prijave aplikanata koji ne budu dostavili dokumentaciju navedenu u tačkama 1) do 6) neće biti uzete u
razmatranje.


VII
Javni  oglas  ostaje  otvoren  15  (petnaest)  dana  od  dana  objavljivanja,  a  isti  će  se  objaviti istovremeno  u  dnevnim  novinama  „Dnevni  avaz“,  Sarajevo  i  na  službenoj  web  stranici:  www.sarajevo- airport.ba.


VIII
Prijave   se   podnose   isključivo   preporučenom   poštom   na   adresu:    J.P.    Međunarodni   aerodrom
 “SARAJEVO”  d.o.o.  Sarajevo,  Kurta  Schorka  36, Sarajevo,  Ilidža,  sa  naznakom  –  “Za javni oglas za dodjelu donacija”.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Rate this item
(1 Vote)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 119

Jučer 190

Ovaj Tjedan 676

Ovaj Mjesec 3235

Ukupno 6552338

Currently are 96 guests and no members online