Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava braniteljima i članovima njihovih obitelji u svrhu rješavanja stambenog pitanja

26 Tra 2019
1407 times

Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti  i boračko-invalidsku zaštitu općine Vareš stiže sljedeći oglas koji u cijelosti prenosimo:

Na osnovu člana 10. stav (2) Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 4/14 i 1/18), (u daljem tekstu Uredba), Općinska služba za opću upravu društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštiti, objavljuje
OGLAS o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava braniteljima i članovima njihovih obitelji u svrhu rješavanja stambenog pitanja

I. Predmet Oglasa
Obavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Vareš , kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite u Općini Vareš i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Općini Vareš, da imaju pravo i mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenog pitanja na način:

1) izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2018. i 2019.godini;
3) prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
4) sufinanciranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinanciranja legalizacije stambenog objekta;

II. Pravo sudjelovanja na Oglasu imaju branitelji i članovi njihovih obitelji pod uvjetom da:

1) imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje 3 (tri) godine neprekidno, osim povratnika u RS;
2) ostvaruju prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u općinama Kantona;
3) nemaju riješeno stambeno pitanje na području BiH i isto rješavaju na području Kantona (osim povratnika u RS);
4) posjeduju valjanu dokumentaciju za izgradnju, kupovinu stambenog objekta, prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida ili sufinanciranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinanciranja legalizacije stambenog objekta;
5) nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili općinskog proračuna, donatorskih i ostalih sredstava dodijeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;
6) nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u osobnom ili vlasništvu članova zajedničkog domaćinstva;
7) oni i članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, registrirani kao gospodarsko društvo;
8) ukupna primanja domaćinstva demobiliziranog branitelja i RVI sa stupnjem invalidnosti od 20% do 60% ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u 2018. godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno iznos od 889,00 KM;

III. Rješavanje stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji vrši se po pravu prvenstva kako slijedi:

1) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stav 3. Federalnog zakona;
2) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja bez oba roditelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% I grupe;
3) obitelji s dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 100% II grupe;
4) članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stav 3. Federalnog zakona ;
5) obitelji šehida, poginulih, umrlih, nestalih branitelja i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70%;
6) članovi uže obitelji poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja iz člana 5.stavovi 4. i 5. Federalnog zakona i umrlih ratnih vojnih invalida;
7) ostali dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
8) ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma od 20% do 60%;
9) demobilizirani branitelji;
10) udovica umrlog demobiliziranog branitelja iz člana 3. točka a) Uredbe;
11) roditelji umrlog ratnog vojnog invalida ili demobiliziranog branitelja iz člana 3. točka b) Uredbe;

IV. Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava ( original ili ovjerene kopiji ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva):

1) dokaz o statusu branitelja i člana obitelji branitelja;
2) presliku osobne iskaznice;
3) rješenje o starateljstvu nad malodobnom djecom bez oba roditelja (za djecu šehida/ poginulih branitelja bez oba roditelja);
4) dokaz o provedenoj ostavinskoj raspravi na pokretnoj i nepokretnoj imovini za obitelji šehida/poginulih branitelja;
5) uvjerenje o kretanju izdano od MUP-a;
6) kompletna dokumentacija o stambenoj situaciji (ovisno o načinu rješavanja stambenog pitanja): u slučaju gradnje stambenog objekta (urbanističku i/ili građevinsku dozvolu, z.k.izvadak na imovinu kao dokaz o vlasništvu podnositelja zahtjeva), u slučaju kupovine stambenog objekta (ugovor o kupovini stambenog objekta uz priložen z.k. izvadak prodavca ili dokaz da je podnesen zahtjev za uknjižbu od strane kupca, te rješenje Porezne uprave-nadležne Porezne ispostave o plaćanju/oslobađanju plaćanja poreza na promet nekretnina;
7) uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno uvjerenje o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva;
8) posjedovni list i uvjerenje o promjenama u katastru od 1992.godine iz svih općina prebivališta (za osobe koja su mijenjala prebivališta), za sve punoljetne članove domaćinstva;
9) uvjerenje nadležnog općinskog organa da nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili općinskog proračuna dodijeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu većem od 5.000,00 KM;
10) ovjerena izjava da nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u osobnom ili vlasništvu bračnog druga i članova domaćinstva. Uz Izjavu priložiti uvjerenje da nisu vlasnici nekretnina ili z.k. izvadak o vlasništvu i vrsti/naravi nekretnina (iz evidencije vlasnika nekretnina i vlasnika iz KPU za Općinu/Grad ZK ureda) sa dokazom da nije vršena zamjena, prodaja ili poklon stambenog objekta za podnositelja zahtjeva i sve punoljetne članove domaćinstva;
11) ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
12) uvjerenje Porezne uprave da nema poreznih zaduženja za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva, odnosno da podnosilac zahtjeva i članovi nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta, koji obavlja gospodarsku ili drugu djelatnost registriranog kao gospodarsko društvo;
13) ovjerena preslika Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti-obrazac SPR 1053(koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;
14) ovjerena izjava o ukupnim prihodima domaćinstva (prema propisanom obrascu izjave);
15) druge dokaze iz kojih se vidi opravdanost zahtjeva: o stambenoj situaciji u slučaju sufinanciranja dozvole za gradnju i sufinanciranja legalizacije stambenog objekta (pravosnažno rješenje nadležnog organa Općine/Grada sa dokaz o troškovima u postupku); za prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida (dokaz o potrebi prilagođavanja i vrijednosti radova u stambenom objektu sa predračunom/računom radova ovlaštenog gospodarskog subjekta registriranog za građevinske radove).

V. Visina sredstva

Sredstva za realizaciju prava branitelja i članova njihovih obitelji za rješavanje stambenog pitanja osigurana su u Proračunu Kantona za 2019.godinu, na proračunskoj stavci Ministarstva za boračka pitanja „Pomoć u rješavanju stambenog pitanja“, a ista će se realizirati sukladno sa dinamikom priljeva sredstava u Proračun Kantona.

VI. Postupak podnošenja zahtjeva i odobravanja sredstava

Zahtjev za novčanu pomoć u svrhu rješavanja stambenog pitanja zainteresirani kandidati podnose općinskoj/Gradskoj službi nadležnoj za poslove braniteljsko-invalidske zaštite na posebnom-(propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta Oglasa, a u cilju izrade konačne liste prvenstva za dodjelu sredstava osiguranjem prioritetnog rješavanja stambenog pitanja po pravu prvenstva u skladu sa važećim propisima.
Sve druge informacije koje se odnose na uvjete, način i postupak ostvarivanja prava na pomoć/ dodjelu sredstava po Oglasu, zainteresirani kandidati mogu dobiti uvidom u važeće propise- odredbe Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 1/l4), Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branitelja i članova njihovih obitelji, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 4/14 i 1/18), koji će biti istaknuti uz ovaj oglas, kao i na web stranici www.zdk.ba. 

VII. Prijave na Oglas, odnosno podnošenje zahtjeva na propisanom obrazcu može se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja Oglasa u sredstvima informiranja i na oglasnoj ploči Općine Vareš, tj. od 22.04.2019.god. (ponedeljak) do 22.05.2019. godine, kada je i posljedni dan za podnošenje zahtjeva.

Obrasce zahtjeva zainteresirani kandidati mogu preuzeti pri na protokolu Općine Vareš. Podnositelj je obvezan naznačiti način rješavanja stambenog pitanja i svojeručno potpisati zahtjev. Kompletna dokumentacija, podrazumijeva potrebnu dokumentacija tražena Oglasom (original ili ovjerene preslike ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva). Općinska služba nadležna za poslove braniteljsko-invalidske zaštite u obvezi je pružiti sve potrebne dodatne informacije podnositeljima zahtjeva.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti razmatrani.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Aktualno

Visitors counter

Danas 39

Jučer 4330

Ovaj Tjedan 39

Ovaj Mjesec 160269

Ukupno 9614713

Currently are 399 guests and no members online