Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Oglas za prodaju zemljišta i objekata u vlasništvu Općine Vareš - Doli

19 Ožu 2020
991 times

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7.,8. i 10. Pravilnika

o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama- javne prodaje izgrađenog građevinskog zemljišta, broj: 01-117/19 od 30.05.2019. godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e


                                                   JAVNI OGLAS

o prodaji nekretnina: zemljišta i objekata u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije (Druga prodaja)

I  PREDMET I ADRESA PRAVNOG LICA – PRODAVCA NEKRETNINA

                              Općina Vareš, ulica Zvijezda 34, 71330 Vareš

II  PREDMET PRODAJE: POSLOVNI  OBJEKAT ( Odmaralište „Doli“) i ZEMLJIŠTE

Općina Vareš putem Javnog nadmetanja (druga licitacija), prodaje poslovni objekat sa pripadajućim zemljištem pod nazivom „Odmaralište Doli“ koje se nalazi u naselju Ravne općina Vareš, označeno kao:
 - k.č. broj:   1766/2 i 1766/3 k.o. Ravne, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara parceli broj 1430/332 , površine 14.080 m2, upisano u z.k. uložak broj: 769 k.o. Blaža, u korist Općine Vareš,  sa izgrađenim višenamjenskim objektom dimenzija 16,oo x 7,00 m u čijem prizemlju se nalazi prostorija za prijem gostiju-recepcija, šank, kuhinja, restoran i sala za sastanke. Na spratu se nalaze 4 (četiri)  sobe za goste i kancelarijski prostor,  te sanitarni čvor kao poseban objekat. Na parceli se nalazi i 7 (sedam) montažnih objekata-bungalova .

    Nekretnine se prodaju kao cjelina uz uslov zadržavanja djelatnosti turizma i sporta.

III   CIJENA POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM  ZEMLJIŠTEM

Prema stručnom nalazu sudskog vještaka građevinske struke, početna prodajna cijena nekretnina koja se prodaje putem konkursa-licitacijom iznosi 202.421,00 KM.

IV NAČIN POLAGANJA KAPARE-DEPOZITA

Za učešće na licitaciji učesnik je dužan  da uplati kaparu u iznosu 10 % od početne cijene zemljišta koje je procijenjeno od strane vještaka odgovarajuće struke, što iznosi 20.242,10  KM, na žiro-račun budžeta Općine Vareš, broj:  3380002210017420 koji se vodi kod Uni-Credit Bank – Filijala Vareš, vrsta prihoda: 723139  šifra Općine  096, sa naznakom uplata kapare-depozita za učešće u licitaciji, o čemu će Komisiji  uz prijavu za učestvovanje na licitaciji priložiti i dokaz o izvršenoj uplati.
    Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine.
    Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude  i od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare-depozita.
    Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare-depozita u roku od 8 dana od dana  zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.   
    Pravne i fizičke osobe koje nisu položile kaparu-depozit u iznosu od 10% od početne cijene, ne učestvuju u licitaciji.

V  USLOVI PRODAJE POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.
Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna prijava,  pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuđač ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja uplaćene kapare.
Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnina koje su predmet licitacije ( naselje Ravne Općina Vareš) i uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama koje se prodaju (Služba za prostorno uređenje  Općine Vareš) svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati  ili dobiti potrebnu informaciju na telefon: 032-848-136.

VI  USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda na licitaciji utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada i obaveza iz tačke II i III ovog javnog oglasa te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom.
Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetne nekretnine umanjenu za iznos uplaćene kapare-depozita, uplatiti u roku od 7 dana od dana kada ga Općina Vareš pozove da to učini.
Prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora Općina Vareš je dužna pribaviti mišljenje           pravobranioca.
Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u određenom roku iz prethodnog stava, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat kapare-depozita.
Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu Općini Vareš u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu i naknade iz tačke III ovog Oglasa.
Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji,  takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac, dok porez na promet snosi prodavac.

VII PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica.
Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja u u dnevnom listu „Avaz“,  i isticanja na oglasnoj tabli Općine Vareš.
Krajnji rok do 04.04.2020.godine
Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati:

-    za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona;
-    za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat.
Prilozi uz prijavu:
-    dokaz o uplaćenoj kapari-depozitu od 10% (originalan primjerak uplatnice);
-    ovjerenu fotokopiju Rješenja/Izvod iz sudskog registra za pravna lica;
-    ovjerenu fotokopiju Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti, ako je učesnik fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost.
Prijave sa naprijed navedenom dokumentacijom predaju se lično na protokol  u šalter sali Općine Vareš ili putem pošte-preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu:

                                             OPĆINA VAREŠ
           Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina
                                      Ulica Zvijezda 34 VAREŠ
                    Putem javnog nadmetanja-licitacije lokaliteta „Doli“Ravne
                                             „NE OTVARAJ“

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
Prijava će se smatrati nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.
Podnosioci neblagovremene prijave ili nepotpune prijave neće moći učestvovati u postupku javnog nadmetanja.
U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
 
VIII  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA    
          JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje će se održati u velikoj sali Općine Vareš, dana 07.04.2020. godine sa početkom u 12,00 sati.
Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnicima podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentovati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

OSTALO:

Općina Vareš ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2689

Jučer 15963

Ovaj Tjedan 52761

Ovaj Mjesec 58640

Ukupno 6727610

Currently are 123 guests and no members online