Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Jesenja sistemska deratizacija u Varešu

03 Pro 2020
197 times

Na osnovu člana 13. Stav 1. alineja 9. i člana 119. Stav 2. alineja 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.novine FBIH" broj 46/10), člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti

stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BIH ("Sl.novine FBIH" broj 29/05 a u vezi sa članom 13. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog  kantona", broj 13/08), i Naredbe o provođenju  obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona-jesenja faza 2020. godine broj: 11-33-8954-2/20 od 26.10.2020. godine  općinski načelnik d o n o s i

N A R E D B U

o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Vareš – jesenja faza 2020. godine

I

Obavezna preventivna sistematska deratizacija (jesenja faza)  na području općine Vareš provest će se u periodu od 02.12. do 04.12.2020. godine.

II

Deratizaciju će organizovati i sprovesti Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona uz stručni nadzor higijensko-epidemiološke službe doma zdravlja.

Deratizaciju izvesti sa antikoagulantnim rodenticidima druge generacije visokog učinka.

III

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni slijedeći objekti i površine:

1. javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentrisanim stanovništvom (gradska naselja),

2. obale površinskih vodotokova u gradskim i prigratskim zonama,

3. centralne deponije, 

4. nezvanična (neorganizovana) odlagališta otpada - smetljišta,

5. vaspitno-obrazovni objekti ( škole, obdnište) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama,

6. kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i progranih lica,

7. objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim javnim površinama,

8. objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama

9. kantonalne institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama

10. gradske/općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim površinama,

11. individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja,

12. vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,

13. objekti za javno vodosnadbijevanje i kanalizaciona mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

14. objekti i površine svih fizičkih, pravnih i ostalih lica koji obavljaju poslovnu djelatnost,

15. objekti i sredstva javnog saobraćaja, 

16. objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),

17. objekti za pružanje usluga javne higijene,

18. zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani),

19. šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.

 

Troškovi deratizacije pod rednim brojem  1., 4., 8., 10. i 11.  snose   općine iz svojih budžeta, kanton je obavezan za objekte i površine iz svoje nadležnosti  tačke pod rednim brojem 2., 5., 6., 7., 9., i 12. a troškove pod rednim brojem 13.,14., 15., 16., 17., 18., i 19 snose subjekti koji njima upravljaju.

IV

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju. U protivnom će biti sankcionisani prema važećim propisima.

V

Kontrolu izvođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije  na području općine Vareš će provoditi ovlašteni inžinjer Islamović Edita.

VI

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči općine Vareš i putem sredstava informisanja.

 

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2267

Jučer 3729

Ovaj Tjedan 2267

Ovaj Mjesec 126563

Ukupno 9581007

Currently are 554 guests and no members online