Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni oglasi za imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora

17 Sij 2023
974 times

Općina Vareš objavila je Javne oglase za imenovanje predsjednika i članova Upravnih odbora Javnih ustanova čiji su osnivači. Oglasi su objavljeni 16.01.2023. godine.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da mogu izvršiti prijavu na Javne oglase koje raspisao Općinski načelnik i to: Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine Janvih poduzeća JP "Vareš-stan" d.o.o. Vareš i JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Vareš. Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća Biblioteka Vareš, Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Vareš.

JAVNI OGLAS za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Vareš

I.    Predmet javnog oglasa
Imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Vareš ;
-    osnivača – jedan član,
-    stručnih radnika zdravstvene ustanove – jedan član ,
Opis pozicija članova Upravnog odbora je:
Upravni odbor nadležan je za:
    donošenje statuta zdravstvene ustanove;
    imenovanje i razrješavanje direktora odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove;
    utvrđivanje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove;
    utvrđivanje godišnjeg programa rada;
    donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;
    donošenje opštih akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove;
    odlučivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ zdravstvene ustanove;
    usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora;
    rješavanje svih pitanja odnosa s osnivačem;
    odlučivanje o korišćenju sredstava preko iznosa utvrđenog statutom zdravstvene ustanove;
    odgovaranje osnivaču za rezultate rada zdravstvene ustanove;
    odlučivanje o prigovoru zaposlenika na rješenje kojim je drugi organ, određen statutom zdravstvene ustanove, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa;
    podnošenje osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaja o poslovanju zdravstvene ustanove;
    obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove.
II.    Mandat
Mandat predsjednika i člana Upravnog odbora trajaće četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora , a najviše dva mandata uzastopno.  
         Naknada za predsjednika i članove utvrđuje se aktima reguliranih organa ili Osnivača.

III.    Uslovi za pozicije
Kandidat za imenovanje na pozicije u reguliranim organima Općine Vareš mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove.
Opći uslovi:
    da su državljani Bosne i Hercegovine,
    da su stariji od 18 godina,
    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere bilo na kojem nivou BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
    da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji  (član IX.1.Ustava BiH),
    da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
    da nema privatni/finansijski interes u Javnom preduzeću ili Javnog ustanovi u kojoj se kandiduje,
    da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti FBiH, ako se radi o konačnom imenovanju u organe javnih preduzeća,
    da nije osuđivan za krivično djelo,
    da se ne vodi krivični postupak


Posebni uslovi:
    da imaju visoku stručnu spremu,odnosno visoko obrazovanje, prvog,drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, zdravstvenog ili društvenog smjera,
    tri godina radnog iskustva nakon sticanja VSS ili Bolonjskog sistema studiranja I,II ili III ciklusa ( najmanje 240 ECTS bodova)
    da nije predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora u drugom pravnom licu sa    većinskim državnim kapitalom,
    komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno vođenje upražnjene pozicije,
    sposobnost nepristranog donošenja odluke,
    prilagodljivost timskom radu,
    sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa,
    rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnog angažovanja,
    preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca,
IV.    Potrebni dokumenti
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
1.    kraću biografiju sa ličnim podacima (ime i prezime, ime oca, JMBG, broj telefona i adresu),
2.    izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija),ne starija od tri mjeseca;
3.    uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerena kopija),ne starije od tri mjeseca;
4.    ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme,
5.    uvjerenje o radnom iskustvu,
6.    uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dostaviti po konačnom imenovanju),
7.    ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora u drugom pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom,
8.    ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objave oglasa (dostaviti po konačnom imenovanju),
9.    ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
10.    ovjerenu izjavu da nema privatni financijski interes u zdravstvenoj ustanovi u čiji se Upravni odbor kandiduje,
11.      ovjerenu izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,

V.    Napomena i podnošenje prijava
Dokaz da kanditat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojive sa dužnošću u instituciji – pravnom subjektu u kojem se kandiduje, pet (5) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne, službeno će se zatražiti od kandidate koji budu predloženi za konačno imenovanje.
Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa i računa se od datuma posljednje objave.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor u regulirane organe. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi mogli dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua.
Nakon intervjua Komisija će putem pisane preporuke predložiti rang - listu sa najboljim kandidatima i dostaviti je Općinskom vijeću na dalje razmatranje i konačno imenovanje.
Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.
Prigovor na konačna imenovanja podnosi se odgovornom javnom službeniku – Općinskom vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava BiH.
Oglas će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, u jednom sredstvu javnog informisanja koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, na web stranici Općine Vareš,  na oglasnoj tabli Općine Vareš i Javne ustanove Dom zdravlja Vareš.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave za Javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„JAVNI  OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA  JAVNE USTANOVE „DOM ZDRAVLJA“ VAREŠ - NE OTVARAJ“
na sljedeću adresu:
KOMISIJA ZA IZBOR U REGULIRANE ORGANE OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ
Ulica: Zvijezda br. 34
71330 VAREŠJ A V N I  O G L A S za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš

I.    Predmet javnog oglasa

Izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Skupština javnih preduzeća:


1.    JP „Vareš - stan“ d.o.o. Vareš .................................... predsjednik i 2 člana
( 1 član iz reda zaposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Vareš, 1 član iz MZ Vareš i 1 član iz MZ Vareš Majdan iz reda etažnih vlasnika)

2.    JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš ....................... predsjednik i 2 člana
( 3 člana iz reda zaposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Vareš)


II.    Opis pozicije

Skupština preduzeća je nadležna da:

- donosi Statut i izmjene i dopune Statuta;
- donosi Etički kodeks, poslovnike i druge opće akte na prijedlog Nadzornog odbora;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- usvaja godišnji izvještaj preduzeća, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- odlučuje o rasporedu dobiti;
- odlučuje o načinu pokrića gubitka;
- odlučuje o osnivanju i kupovini drugih preduzeća, spajanju s drugim i pripajanju drugih društava preduzeću uz saglasnost osnivača;
- odlučuje o promjeni oblika i podjeli preduzeća uz saglasnost osnivača;
- odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora;
- odlučuje o izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju;
- odlučuje o poslovniku o radu Skupštine, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- odlučuje o ostvarivanju zahtjeva javnog preduzeća prema članovima uprave i Nadzornog odbora u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju ili vođenju poslova javnog preduzeća;
- odlučuje o zastupanju javnog preduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova uprave društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa javnog preduzeća;
- odlučuje o naknadama članova Nadzornog odbora i odbora za reviziju;
- podnosi Općinskom vijeću izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća najmanje jednom godišnje;
- odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom javnog preduzeća.

III.    Mandat

Imenovanja u regulirane organe vrši se na period od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva mandata uzastopno.  Naknada za predsjednika i članove utvrđuje se aktima reguliranih organa ili   Osnivača.

IV.    Uslovi za pozicije

Svi kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi:
a.)    da su državljani Bosne i Hercegovine;
b.)    da su stariji od 18 godina;
c.)    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjenih pozicija;
d.)    da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji  (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine);
e.)    da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH;
f.)    da nemaju privatni / finansijski interes u Javnom preduzeću ili Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje,
g.)    da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti FBiH ako se radi o konačnom imenovanju u organe javnih preduzeća;
h.)    da nije osuđivan za krivično dijelo
i.)    da se ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

a.)    da imaju najmanje srednju stručnu spremu;
b.)    da imaju radno iskustvo od najmanje 5 godina za srednju stručnu spremu, odnosno najmanje 3 godine ako imaju višu ili visoku stručnu spremu;
c.)    da nisu predsjednici ili članovi nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom;
d.)    da ima certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbama o usavršavanju predsjednika i članova nadzornog odobra i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu kandidata da prihvata obaveze da usavršavanje obavi u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornog odobra i uprave privrednih društava sa učešćem državnom kapitlala, u roku od godine dana od dana imenovanja,
e.)    komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno vođenje upražnjenih pozicija;
f.)    sposobnost nepristranog donošenja odluke;
g.)    prilagodljivost timskom radu;
h.)    sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa;
i.)    rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja;
j.)    preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca;

Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje su kandidati do sada stekli, te će se voditi računa o spolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kandidata.

V.    Potrebni dokumenti

Kandidati koji se prijavljuju na pozicije predsjednika i članova skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš dužni su uz prijavu na oglas priložiti sljedeću dokumentaciju.

a.)    kraću biografiju;
b.)    uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od tri mjeseca ;
c.)    ovjerenu kopiju diplome
d.)    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od tri mjeseca; (dostaviti po konačnom imenovanju)
e.)    uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup       (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od 3 mjeseca; (dostaviti po konačnom imenovanju)
f.)    potvrdu o radnom stažu;
g.)    potvrda (CIPS) o prebivalištu ;
h.)    uvjerenje o zaposlenosti u Jedinstvenom općinskom organu Općine Vareš (za tačku I ovog oglasa.)
i.)    preporuku ranijih neposrednih rukovodilaca;
j.)    ovjerenu izjavu kojom se dokazuju opći uslovi tačke (c,d,e, f, g, i) i posebni uslovi (tačka c).

VI.    Ostale napomene

Dokaz da kandidat nije osuđivan  za krivično djelo i za privredni prestup nespojive sa dužnošću u instituciji-pravnom subjektu u kojem se kandiduje, pet (5) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne (pod tačkom „h“) općih uslova iz oglasa, službeno će se zatražiti od kandidata koji budu predloženi za konačno imenovanje.
Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa i računa se od datuma posljednje objave.
Podnosioci prijave u prijavi na oglas obavezno trebaju navesti Skupštinu javnog preduzeća u koju se prijavljuju.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor u regulirane organe. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi mogli dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua.
Nakon intervjua Komisija će putem pisane preporuke predložiti rang - listu sa najboljim kandidatima i dostaviti ovlaštenom javnom službeniku – Općinskom vijeću.
Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.
Prigovor na konačna imenovanja podnosi se ovlaštenom javnom službeniku – Općinskom vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu BiH.
Javni oglas će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, u jednom sredstvu javnog informisanja koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, na web stranici Općine Vareš, na oglasnoj tabli Općine Vareš i na oglasnim tablama javnih preduzeća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave za Javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„JAVNI  OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA VAREŠ  - NE OTVARAJ“
na sljedeću adresu:

KOMISIJA ZA IZBOR U REGULIRANE ORGANE OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ
Ulica: Zvijezda br. 34
71330 VAREŠ


J A V N I   O G L A S za izbor i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Opća biblioteka Vareš


I.    Predmet Javnog oglasa
Raspisuje se Javni oglas za  izbor i imenovanja predsjednika i članova Upravnih odbora Javne ustanove:


Upravni odbor Javne ustanove Opća biblioteka Vareš
     Predsjednik i dva člana i to:
-    iz reda osnivača – dva člana,
-    iz reda stručnih radnika Ustanove – jedan član


II.    Opis pozicija članova Upravnog odbora je:
Upravni odbor nadležan je za:
-    donosi pravila ustanove,
-    imenuje i razrješava direktora,
-    utvrđuje planove rada i razvoja,
-    utvrđuje godišnji program rada,
-    donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun,
-    donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,
-    odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove,
-    usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,
-    odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima ustanove,
-    odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove,
-    odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,
-    podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove,
-    vrše druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.
III.    Mandat
Mandat predsjednika i člana Upravnog odbora trajaće četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora , a najviše dva mandata uzastopno.  
 Naknada za predsjednika i članove utvrđuje se aktima reguliranih organa ili Osnivača.

IV.    Uslovi za pozicije
Kandidat za imenovanje na pozicije u reguliranim organima Općine Vareš mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove.
Opći uslovi:
    da su državljani Bosne i Hercegovine,
    da su stariji od 18 godina,
    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere bilo na kojem nivou BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
    da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji  (član IX.1.Ustava BiH),
    da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
    da nema privatni/finansijski interes u Javnom preduzeću ili Javnog ustanovi u kojoj se kandiduje,
    da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti FBiH, ako se radi o konačnom imenovanju u organe javnih preduzeća,
    da nije osuđivan za krivično djelo,
    da se ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

-    najmanje srednja stručna sprema,
-    dvije godine radnog iskustva ako ima srednju strčnu spremu ( nakon sticanja SSS) , odnosno najmanje jednu godinu ako ima višu ili visoku stručnu spremu, nakon sticanja VŠS, VSS ili Bolonjskog sistema studiranja I,II,III ciklusa ( najmanje 180 ECTS bodova)
-    da nije predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odobra u pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom,
-     komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno vođenje upražnjene pozicije,
-    sposobnost nepristranog donošenja odluke,
-    prilagodljivost timskom radu,
-    sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa,
-    rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnog angažovanja,
-    preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca.


V.    Potrebni dokumenti
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
1.    kraću biografiju sa ličnim podacima (ime i prezime, ime oca, JMBG, broj telefona i adresu),
2.    izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija),ne starije od tri mjeseca ;
3.    uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerena kopija),ne starije od tri mjeseca ;
4.    ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme,
5.    uvjerenje o radnom iskustvu,
6.    uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
7.    ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora u drugom pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom,
8.    ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 /tri/ godine prije objave oglasa,
9.    ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
10.    ovjerenu izjavu da nema privatni financijski interes u zdravstvenoj ustanovi u čiji se Upravni odbor kandiduje,
11.    ovjerenu izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
VI.    Podnošenje prijava
Dokaz da kanditat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojive sa dužnošću u instituciji – pravnom subjektu u kojem se kandiduje, pet (5) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne službeno će se zatražiti za kandidate koji budu predloženi za konačno imenovanje.
Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa i računa se od datuma posljednje objave.
          Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor u regulirane organe. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi mogli dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua.
Nakon intervjua Komisija će putem pisane preporuke predložiti rang - listu sa najboljim kandidatima i dostaviti je Općinskom načelniku na dalje razmatranje i konačno imenovanje.
Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.
Prigovor na konačna imenovanja podnosi se ovlaštenom javnom službeniku – Općinskom načelniku, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava BiH.
Oglas će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, u jednom sredstvu javnog informisanja koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, na web stranici Općine Vareš,  na oglasnoj tabli Općine Vareš i na oglasnim tablama Javnih ustanova.0
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave za Javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„JAVNI   OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH ODBORA U JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA VAREŠ - NE OTVARAJ“

na sljedeću adresu:

KOMISIJA ZA IZBOR U REGULIRANE ORGANE OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ
Ulica: Zvijezda br. 34
71330 VAREŠ

Last modified on Utorak, 17 Siječanj 2023 13:20
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 1542

Jučer 4578

Ovaj Tjedan 13463

Ovaj Mjesec 6120

Ukupno 11887668

Currently are 97 guests and no members online