Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2023./2024. godinu

27 Ožu 2024
395 times

Na osnovu Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim razinama vlasti - Tekući transfer za stipendiranje studenata”

Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, broj: 02-1 1-1438/24 od 19.01.2024. godine, Ministarstvo  obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2023/2024. godinu
Pravo sudjelovanja na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a)    da su državljani Bosne i Hercegovine:
b)    da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
c)    da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način financiranja studija
(redovni koje financira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinancirajući);
d)    da su upisali ljetni semestar akademske 2023/2024. godine;
e)    da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.
Pravo sudjelovanja na konkursu nemaju:
a)    studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima:
b)    studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
c)    studenti za koje je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora;
d)    studenti koji  obnavljaju godinu studija;
e)    studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom  fakultetu;
f)    studenti u statusu apsolventa:
g)    studenti koji su u akademskoj 2022/2023. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2023/2024. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
-    prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
-    uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
-    za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I - IV razreda srednje škole:
-    studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;
-    za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2023/2024. godini;
-    za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2023/2024. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);
-    za studente kandidate na konkursu-štićenike ustanove bez roditeljskog staranja potvrda da je kandidat na konkursu-štićenik ustanove bez roditeljskog staranja (potvrda izdata od strane ustanove u koju su smješteni kandidati-štićenici ustanove bez roditeljskog staranja);
-    za studente kandidate na konkursu čiji su roditelji/staratelji korisnici novčane socijalne pomoći  potvrda/uvjerenje/rješenje (izdato od strane nadležne službe o utvrđenom pravu na novčanu socijalnu pomoć) da su roditelji/staratelji kandidata na konkursu korisnici novčane socijalne pomoći;
-    izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (ovjerena u šalter sali grada/općine, ne starija od 6 mjeseci);
-    dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće;
-    za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2023. godinu;
-    za penzionere kopija posljednjeg čeka od penzije;
-    za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje;
-    za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice;
-    za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu;
-    za članove domaćinstva mlađe od 6 godina, koji nisu školski obveznici, kopija izvoda iz matične knjige rođenih, bez dodatnog ovjeravanja i neovisno od datuma izdavanja dokumenta);

NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja obitelji po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatrat će se da je dokumentacija potpuna.
-    dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja, studenti s invaliditetom, studenti  štićenici ustanove bez roditeljskog staranja (potvrda izdata od strane ustanove u keju su smješteni kandidati-štićenici ustanove bez roditeljskog staranja koja je već navedena u traženoj dokumentaciji) i studenti čiji su roditelji/staratelji korisnici novčane socijalne pomoći (potvrda/uvjerenje/rješenje izdato od strane nadležne službe o utvrđenom pravu na novčanu socijalnu pomoć da su roditelji/staratelji kandidata na konkursu korisnici novčane socijalne ponoći koja je već navedena u traženoj dokumentaciji);
-    dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog romskog udruženja);
-    rodni list;
-    potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke);
-    ovjerenu izjavu:
a)    izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora,
b)    izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu,
c)    izjava kandidata o pristanku korištenja dostavljenog broja bankovnog računa u svrhu konkursa.
Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sustavu ocjenjivanja ukoliko se razlikuje od sustava ocjenjivanja u BiH.
Kriteriji za dodjelu stipendija bit će objavljeni na web adresi Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba
Bodovanje vrše komisije resornih općinskih/gradskih službi, te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji. Vrši dodjelu stipendija. Kandidati za koje komisije osnovano utvrde da su dostavili netočne podatke neće bili uvršteni na Konačnu preliminarnu listu. Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport.
Konačnu listu općine/gradovi objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici.
Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Prijavom na konkurs aplikanti-kandidati se slažu da se njihovi osobni podaci mogu koristi isključivo za potrebe konkursa.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine/grada gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine/grada, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport”.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća

PRILOG 1.
 Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2()23/2()24. godinu
član 1.
(Korisnici)
Korisnici stipendije su redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, do 30 godina starosti, koji nisu ni u kakvom radnom odnosu i koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim kriterijima i konkursom.
Član 2.
(Pravo sudjelovanja na konkursu)
Pravo sudjelovanja na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a)    da su državljani Bosne i Hercegovine;
b)    da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
c)    da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način financiranja studija (redovni koje financira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinancirajući);
d)    da su upisali ljetni semestar akademske 2023/2024. godine,
e)    da nisu stariji od 30 godina i nisu ni u kakvom radnom odnosu.
Pravo sudjelovanja na konkursu nemaju:
a)    studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;
b)    studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
c)    studenti za koje.je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora;
d)    studenti koji obnavljaju godinu studija,
e)    studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu
l) studenti u statusu apsolventa;
g) studenti koji su u akademskoj 2022/2023. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2023/2024. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom Fakultetu.
član 3.
(Lista kandidata)
(l) Lista kandidata za dodjelu stipendija sačinjava se na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova koji se dodjeljuju po osnovu uspjeha, godine studija, materijalne situacije, socijalnog statusa (studenti sa invaliditetom, Studenti bez oba roditelja, studenti štićenici ustanove bez roditeljskog staranja i studenti čiji su roditelji/staratelji korisnici novčane socijalne pomoći) i na osnovu deficitarnih zanimanja
(2) Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetnu dodjelu stipendije.
Član 4.
(Bodovanje)
(1) USPJEH
Bodovanje studenata prve godine prvog ciklusa studija vrši se tako što se:
a)    prosječna ocjena uspjeha uveća za 4 i množi koeficjentom 5 (uspjeh odličan),
b)    prosječna ocjena uspjeha uveća za 3 i množi koeficijentom 5 (uspjeh vrlo dobar),
c)    prosječna ocjena uspjeha uveća za 2 i množi koeficijentom 5 (uspjeh dobar),
d)    prosječna ocjena uspjeha uveća za 1 i množi koeficijentom 5 (uspjeh dovoljan),
e)    studentima prve godine koji su bili učenici generacije u srednjoj školi dodaje se još 25 bodova.
Bodovanje studenata druge i viših godina prvog ciklusa studija i drugog ciklusa studija vrši se tako što se:
a)    prosječna ocjena svih položenih ispita tokom cjelokupnog prethodnog studija (uključujući i ispite položene u akademskoj 2023/2024. godini) množi koeficjentom 5,
b)    studentima koji su ostvarili prosječnu ocjenu najmanje ili ekvivalent, pored množenja koeficijentom 5, dodaje još 5 bodova.
NAPOMENA: Prosječna ocjena svih položenih ispila tijekom cjelokupnog prethodnog studija u drugom ciklusu studija uključuje i ocjene iz prvog ciklusa studija.
 (2) GODINA STUDIJA:
a) studenti druge godine      4 boda
b) studenti treće godine    - 6 bodova
c) studenti četvrte godine    - 8 bodova
d) studenti pete godine    - 10 bodova
e) studenti šeste godine    - 12 bodova
NAPOMENA: U skladu sa članom 5. stav l. okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, prvi ciklus studija traje najmanje tri i najviše četiri godine. Jedna godina studija vrednuje se sa ECTS bodova (European Credit Transfer System). Iz odredbi člana 5. stav l. izuzima se studij medicinske grupe znanosti, koji se u prvom ciklusu studija vrednuje do 360 ECTS hodova, odnosno, koji može trajati do 6 godina. Drugi ciklus studija traje jednu ili dvije godine (zavisno od trajanja prvog ciklusa studija) i vrednuje se tako da u zbiru s prvim ciklusom studija nosi 300 ECTS hodova. Koncept trajanja prvog i drugog ciklusa studija može bili: 3 +2 ili 4+1. Studentima prve godine drugog ciklusa studija po konceptu 3 dodaje se 8 hodova (što odgovara četvrtoj godini studija). Studentima druge godine drugog ciklusa studija  po konceptu 3+2 dodaje se 10 hodova (što odgovara petoj godini studija). Studentima drugog ciklusa studija po konceptu 4 +1 dodaje se 10 bodova (što odgovara petoj godini studija).
(3)    MATERIJALNI STATUS
Bodovanje se vrši na osnovu ukupnih mjesečnih primanja obitelji po članu domaćinstva, a prema kućnoj listi i priloženom dokazu o statusu za svakog člana domaćinstva:
a) do 60 KM    - 25 bodova;
b) 61 KM – 100 KM        - 20 bodova;
c) 101 KM - 150 KM    -15 bodova;
d) 151 KM – 200 KM        - 10 bodova;
e) 201 KM - 250KM        - 5 bodova;
l) 251 KM - 300 KM        - 1 bod;
g) preko 300 KM        - 0 bodova.
    
(4)    SOCIJALNI STATUS
a)    invaliditet studenta (po bilo kom osnovu)
    1 . do 40%    - 5 boda;
2.    40 - 70%    - 8 bodova;
3.    Preko 70%    - 10 bodova.
b)    studenti bez oba roditelja - 10 bodova.
c)    studenti štićenici ustanove bez roditeljskog staranja- 10 bodova.
d)    studenti čiji i su roditelji/staratelji korisnici novčane socijalne pomoći - 10bodova.
(5)    STUDENTI KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA
Deficitarna zanimanja:
Doktor medicine, Edukator-rehabilitator, IT inženjer, Inženjer informatike, Inženjer softverskog inženjerstva, Inženjer elektronike, Inženjer računarske elektronike, Inženjer medicinske elektronike, Inženjer elektroenergetike, Profesor fizike, Bachelor fizike, Magistar fizike, Inženjer geodezije. 8 bodova.
NAPOMENA: Korištena je terminologija sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (nazivi zanimanja).
(6)     PRIPADNICI ROMSKE NACIONALNOSTI I BEZ OBA RODITELJA O KOJIMA SE BRINE DRŽAVA imaju pravo na bezuvjetnu     stipendiju.
Član 5.
(Novčana nagrada)
(l ) Studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja, definirana u članu 4. stav (5) kriterija, a ujedno imaju prosječnu ocjenu najmanje 8,50 ili ekvivalent pored stipendije dodjeljuje se novčana nagrada u visini koju utvrđuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona.
(2) Odredba stava (l) ovog člana ne odnosi se na studente 1 godine 1 ciklusa studija.
član 6.
(Lista prioriteta)
U slučaju kada se pojavi veći broj kandidata za dodjelu stipendija, Ministarstvo za obrazovanje, znanost kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje listu prioriteta prema odredbama člana 4. ovih kriterija.
član 7.
(Konkursna procedura)
(l) Stipendije se dodjeljuju na osnovu konkursa koji se objavljuje u jednom od dnevnih listova i u listu „Naša riječ", na općinskim/gradskim oglasnim pločama i na službenoj internetskoj stranici Zeničko-dobojskog kantona.
(2)    Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju resorno zaduženim službama za društvene djelatnosti općine/grada u kojoj imaju prebivalište.
(3)    Bodovanje i rangiranje kandidata dodjelu stipendija vrši komisija nadležne općinske/gradske službe.
(4)    Rukovodilac nadležne općinske/gradske službe rješenjem formira komisiju koja vrši bodovanje i rangiranje kandidata te objavljuje preliminarnu listu prema broju bodova, ostvareni na konkursu.
(5)    Sve eventualne prigovore (obrazložene i utemeljene na dokazima) na preliminarnu listu, kandidati mogu podnijeti nadležnoj općinskoj/gradskoj službi u roku od 8 dana od objavljivanja na oglasnoj ploči matične općine/grada.
(6)    Nakon razmatranja podnesenih prigovora, komisija sačinjava konačnu preliminarnu listu (spisak studenata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija), koju objavljuje na oglasnoj ploči općine/grada i dostavlja Ministarstvu m obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona radi dodatnih provjera.
(7)    Nakon dodatnih provjera iz stava (6) ovog člana Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona dostavlja konačnu listu općinama/gradovima, a koju općine/gradovi objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici i na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe.
(8)    Žalba iz stava (7) ovog člana se podnosi putem nadležne općinske/gradske službe Ministarstvu za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u roku od 8 dana od objavljivanja konačne liste na oglasnoj ploči/web stranici općine/grada.
(8) Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport zadržava pravo da u toku konkursne procedure, a na osnovu slučajnog uzorka, izvrši uvid u bodovanje koje vrše općinske/gradske komisije.
član 8.
(Način isplate sredstava)
(l ) Isplatu sredstava vršit će nadležne općinske/gradske službe putem tekućeg računa studenta, a prema Konačnoj listi koju utvrđuje i dostavlja Ministarstvo obrazovanje, znanost,  kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.
(2) Nadležna općinska služba dužna je dostaviti Ministarstvu izvještaj po isplati doznačenih sredstava.
Član 9.
(Objavljivanje Kriterija)
Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, do 30 godina starosti i koji nisu ni u kakvom radnom odnosu, za akademsku 2023/2024. godinu objavit će se na općinskim/gradskim oglasnim pločama i na internetskoj stranici Zeničko-dobojskog kantona.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2688

Jučer 8141

Ovaj Tjedan 2688

Ovaj Mjesec 209321

Ukupno 14217275

Currently are 222 guests and no members online