Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš

29 Ruj 2017
2121 times

Na osnovu člana 363.Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu

Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14), Odluke Općinskog vijeća Vareš o građevinskom zemljištu, broj: 01-186/16 od 29.12.2016. godine i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uvjetima  raspolaganja nekretninama-javne prodaje neizgraizgrađenog građevinskog zemljišta, broj: 01-168/17 od 27.07.2017. godine, Općinski načelnik r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije (Lokalitet Kram)

I PREDMET I ADRESA PRAVNOE OSOBE – PRODAVCA NEKRETNINA

Općina Vareš, ulica Zvijezda 34, 71330 Vareš

II PREDMET PRODAJE:

Općina Vareš putem Javnog nadmetanja - licitacije, prodaje zemljište-građevinske parcele, označene kao:
1.    k.č. broj 1446 građevinska parcela površine 1923 m²,
2.    k.č. broj 1447 građevinska parcela površine 2085 m²  i
3.    k.č. broj 1448 građevinska parcela površine 2051 m²,

sve upisano u z.k. uložak broj 1078 k.o. Vareš, vlasništvo Općine Vareš sa 1/1 dijela. Prodaja građevinskih parcela vrši se radi izgradnje poslovno-proizvodnih objekata, osim korištenja istih za izgradnju postrojenja drvnoprerađivačke industrije, drobljenje kamena, prerada drugih mineralnih sirovina i sl. koji pripadaju skupini objekata otvorenog tipa.

III  POČETNA CIJENA ZEMLJIŠTA

Početna cijena zemljišta iznosi za:
1.    k.č. broj 1446 građevinska parcela površine 1923 m² - 19.383,84 KM
2.    k.č. broj 1447 građevinska parcela površine 2085 m² – 21.016,80 KM
3.    k.č. broj 1448 građevinska parcela površine 2051 m² – 20.674,08 KM

U početnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije-renta ni ostale propisane naknade.

IV NAČIN POLAGANJA KAPARE-DEPOZITA

Za sudjelovanje na licitaciji sudionik je dužan da uplati kaparu (depozit) u iznosu 10 % od početne cijene zemljišta koje je procijenjeno od strane vještaka odgovarajuće struke, što iznosi
1.    Građevinska parcela pod brojem 1. iznos od 1.938,40 KM
2.    Građevinska parcela pod brojem 2. Iznos od 2.101,70 KM
3.    Građevinska parcela pod brojem 3. Iznos od 2,067,40 KM

Sudionici nadmetanja-licitacije su dužni uz prijavu za sudjelovanje na nadmetanju-licitaciji, dostaviti dokaz o izvršenoj uplati kapare (depozita) koju su dužni uplatiti na žiro-račun budžeta Općine Vareš, broj: 3380002210017420 koji se vodi kod Uni-Credit Bank – Filijala Vareš, vrsta prihoda: 723139, šifra Općine 096, sa naznakom uplata kapare-depozita za sudjelovanje u licitaciji. Sudionik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Ukoliko sudionik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare-depozita.
Sudioniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare-depozita u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije. Pravne i fizičke osobe koje nisu položile kaparu-depozit u iznosu od 10% od početne cijene, ne sudjeluju u licitaciji.

V UVJETI PRODAJE POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizička osobe. Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja. Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuđač ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja uplaćene kapare. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina koje su predmet licitacije a koje se nalaze u Vareš Majdanu ulica Kusaća ( lokalitet „Kram“ neposredno do pumpne stanice preduzeća Energopetrol) i uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama koje se prodaju (Služba za prostorno uređenje, urbanizam, gospodarstvo i financije Općine Vareš) svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati ili dobiti potrebnu informaciju na telefon: 032-848-136.

VI UVJETI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE NEKRETNINE

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda na licitaciji utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulirati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada i obaveza iz točke II i III ovog javnog oglasa te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom. Sudionik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetne nekretnine umanjenu za iznos uplaćene kapare-depozita, uplatiti u roku od 7 dana od dana kada ga Općina Vareš pozove da to učini. Prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora Općina Vareš je dužna pribaviti mišljenje pravobranitelja. Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u određenom roku iz prethodnog stava, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat kapare-depozita. Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu Općini Vareš u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu i naknade iz tačke III ovog Oglasa. Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac, dok porez na promet snosi prodavac.
 
VII PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NADMETANJU

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju pravne i fizičke osobe. Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja u u dnevnom listu „Naša riječ“, web stranici Općine Vareš i isticanja na oglasnoj tabli Općine Vareš.
Krajnji  rok  do  kada  se  mogu  zaprimiti  prijave  za  sudjelovanje u  javnom  nadmetanju  je 11.10.2017.godine. Prijava za sudjelovanje na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati:
-    za fizičke osobe: ime i prezime, JMBG,  broj osobne iskaznice, adresa stanovanja i broj telefona;
-    za pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat.
Prilozi uz prijavu:
-    za fizičke osobe: dokaz o uplaćenoj kapari-depozitu od 10% (originalan primjerak uplatnice) i fotokopiju osobne iskaznice,
-    Za pravne osobe ovjerena fotokopija Rješenja/Izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti i dokaz o uplaćenom iznosu kapare.

Prijave sa naprijed navedenom dokumentacijom predaju se osobno na protokol u šalter sali Općine Vareš ili putem pošte-preporučenom pošiljkom u zatvorenoj kuverti na adresu:
OPĆINA VAREŠ
Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina
Ulica Zvijezda 34 VAREŠ
„NE OTVARAJ“

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon. Prijava će se smatrati nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene prijave ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena kapara za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

VIII DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA SUDIONIKA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje će se održati u velikoj sali Općine Vareš, dana 13.10.2017. godine sa početkom u 10,00 sati. Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koja sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnicima podnositelja prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica).

OSTALO:

Općina Vareš ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Marošević

Last modified on Petak, 29 Rujan 2017 18:59
Rate this item
(1 Vote)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 307

Jučer 213

Ovaj Tjedan 1704

Ovaj Mjesec 5069

Ukupno 6507767

Currently are 69 guests and no members online