Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Niko bez Osnovne škole - ponovni Javni konkurs

12 Pro 2019
902 times

OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U VAREŠU raspisuje JAVNI KOKURS

za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja –osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programaza osnovno obrazovanje odraslih u JU OŠ „Vareš“ u Varešu, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK“  broj 3/18), Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj:  10-38-96-102-01/18. Od 03.09.2018. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih broj: 01-1011/19 od 03.12.2019. godine „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ u školskoj 2019/2020. godini, OŠ „Vareš“ u Varešu raspisuje:

JAVNI KONKURS

za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2019/2020. godinu


1. OPĆI I POSEBNI USLOVI:

a) Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;

b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika;

c) Da polaznik ispunjava  psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.


2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

    RAZRED                   BROJ POLAZNIKA

    Od prvog (I) do petog (V) razreda               20 (dvadeset)
    Od šestog (VI) do devetog (IX) razreda      40 (četrdeset)

3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje
Za prvi (I), drugi (II), treći(III), četvrti (IV) i peti (V) razred –tri mjeseca,
Za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred-šest mjeseci.
Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom,  konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom i na drugi primjeren način.

4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

1. Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda)
2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda)

5. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU

Za polaznike koji imaju mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odrsalih.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;
2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija)
4. CIPS (original)
5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili vjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je  polaznik prethodno pohađao školovanje;
6. Polaznici koji su prethodno školovanje pohađali i završili u inostranstvu dužni su dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva (original ili ovjerena kopija)
7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkom 1.2.3. i 4

7.  OSTALE NAPOMENE:

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 20.12.2019. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane
polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte.
Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili jedan razred).
Prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se može predati svakim radnim danom od 8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti i putem pošte preporučeno na adresu:
   
         OSNOVNA ŠKOLA „VAREŠ“ U  VAREŠU
         ULICA PUT MIRA 37.
         71 330 VAREŠ
   
    - sa naznakom:
Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“ za školsku 2019/2020.godinu.

Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.
Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon 032/465-329
 Direktor škole:  MURIS PARIĆ

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 723

Jučer 805

Ovaj Tjedan 10463

Ovaj Mjesec 36101

Ukupno 6667010

Currently are 123 guests and no members online