Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Oglasi za zapošljavanje i samozapošljavanje braniteljske populacije

26 Velj 2020
366 times

Iz Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i braniteljsko invalidsku djelatnost Općine Vareš dobili smo oglase o dodjeli poticaja za samozapošljavanje

i zapošljavanje braniteljske populacije. Rok za podnošenje prijava je 17.03.2020. godine.

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-2419/20 od 14.02.2020. godine. (u daljem tekstu Program), Općinska služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštiti, objavljuje
 
OGLAS
za dodjelu poticaja samozapošljavanja  pripadnika branilačke populacije u Zeničkoo-dobojskom kantonu

I.    Predmet oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Vareš, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu poticaja samozapošljavanja i to:

    Program „Prvi biznis“ - u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 01.01.2019. godine, a najkasnije sa danom okončanja javnog poziva po ovog Programu;
    Program „Biznis plus“ - u slučaju kada je korisnik Programa poticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 08.06.2019. godine do okončanja Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnosi radi zasnivanja radnog odnosa u istom pravnom licu zaposlenja.
II.    Pravo učešća na oglasu imaju:
    Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
    Ratni vojni invalidi.
    Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
    Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
    Udovice poginulih branilaca.
    Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
    Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
    Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
    U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program
III.    Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)
    – za aplikante na Program „Prvi biznis“
    Dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice/Uvjerenje o provedenom vremenu u Oružanim snagama
    Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a
    Potvrda o kretanju izdata od MUP-a čime dokazuje prebivalište na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, (za lica koja su mijenjala prebivalište najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ukoliko su  imali prebivalište na području kantona u trajanju od 24 mjeseca prije promjene mjesta prebivališta), osim povratnika u RS
    Kopija lične karte
    Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza
    Korisnik je dužan dostaviti dokaz o registraciji osnovne djelatnosti nakon 01.01.2019. godine, a najkasnije sa 17.03.2020. godine
    Korisnik je dužan dostaviti plan poslovnih aktivnosti kojim će dokazati poznavanje planirane poslovne aktivnosti sa stanovišta ulaganja, profita  i tržišta iste.
    -za aplikante na Program „Biznis plus“
    Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za aplikanta;
    Uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju neizmirenih poreskih obaveza za registrovanu djelatnost;
    Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da je zaposlenik bio na evidenciji službe za zapošljavanje prije stupanja u radni odnos.
    Prijava nadležne poreske uprave
    Obrazac JS 3650 (Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske uprave
    Potvrda o prebivalištu izdata od CIPS-a (original   ili ovjerena fotokopija) za zaposlenika
    Potvrda o kretanju  izdata od MUP-a (za zaposlenika) čime dokazuje prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva, osim povratnika u RS
    Kopija lične karte (za zaposlenika)
    Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o učešću u prethodnim projektima zapošljavanja i samozapošljavanja Ministarstva
IV.    Visina sredstva
    Program „Prvi biznis“ – 8.000,00KM.
    Program „Biznis plus“ – do 5.000,00KM
V.    Postupak odobravanja sredstava
Zahtjev za  poticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva.
Na osnovu donešene odluke Ministarstva, općina/grad, Ministarstvo i korisnik potpisati će ugovor kojim će biti detaljno regulisane sve obaveze strana u postupku.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi boračko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.
VI.    Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 17.03.2020. godine
VII.     Podnošenje zahtjeva
Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine Vareš.
Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).
Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine / grada.
  Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

 

 

Na osnovu dijela 5. Programa poticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima, usvojenog Zaključkom Vlade broj: 02-11-2418/20 od 14.02.2020. godine (u daljem tekstu Program),  Općinska služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštiti, objavljuje
 
OGLAS
za dodjelu poticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

I.    Predmet oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Vareš, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Vareš  i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu poticaja zapošljavanja.
Programom poticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti poticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

II.    Pravo učešća na oglasu imaju:
    Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
    Ratni vojni invalidi.
    Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
    Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
    Udovice poginulih branilaca.
    Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
    Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
    Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
    U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

III.    Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):
a)    za fizičke osobe:
–    zahtjev za poticaj zapošljavanja (obrazac Ministarstva)
–    uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika branilačke populacije;
–    uvjerenje o stečenoj školskoj spremi
–    ovjerena kopija lične karte;
–    prijava prebivališta/boravišta (CIPS);
–    uvjerenje o kretanju – čime dokazuje prebivalište na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, (za lica koja su mijenjala prebivalište najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ukoliko su  imali prebivalište na području kantona u trajanju od 24 mjeseca prije promjene mjesta prebivališta), osim povratnika u RS
–    uvjerenje sa evidencije nezaposlenih;
–    obrazac JS 3650 ( Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske ispostave – kao dokaz da zahtjev za sufinanciranje zaposlenja ne podnose radi zasnivanja radnog odnosa u prethodnoj firmi zaposlenja; izuzev ako je radni odnos u predmetnoj firmi prestao protekom više od 12 mjeseci
–    uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju poreskih obaveza

b)    za pravne osobe: (dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o zaposlenju)
–    dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog  osiguranja;
–    dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim  propisima.

IV.    Visina sredstva
–    za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 7.200,00 KM po jednom novozaposlenom radniku;
–    za osobe sa VSS 8.400,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.
V.    Postupak odobravanja sredstava
Zahtjev za  poticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi branilačko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

VI.    Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 17.03.2020. godine
VII.     Podnošenje zahtjeva
Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine Vareš.
Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).
Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine/grada.
  Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 271

Jučer 1630

Ovaj Tjedan 3860

Ovaj Mjesec 1901

Ukupno 6670871

Currently are 151 guests and no members online