Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni poziv za dodjelu sredstava za sport iz proračuna ZDK

22 Stu 2017
787 times

Na osnovu člana 4. stav (1) Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uslova i postupka

za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“ Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

I.
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa pozicije „Transfer za sport“ a u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uvjeta i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“.
II.
Raspodjela sredstava za sufinanciranje aktivnosti u oblasti sporta vršit će se prema Programu utroška sredstava sa pozicije „Transfer za sport” koji će donijeti Vlada kantona nakon usvajanja Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu i Zakona o izvršenju Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.
III.
(1) Nositelji sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju slijedeće uvjete:

a)    da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona,
b)    da su registrirani u skladu sa zakonom prije 28.10. 2015. godine.
c)    da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa.

(2) Nositelji sportskih aktivnosti u smislu stava 1. ovog člana su

a)    sportski klubovi,
b)    sportska društva,
c)    sportski savezi,
d)    sportski klubovi i sportska udruženja lica sa invaliditetima,
e)    druga pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja i sporta,
f)    sportisti pojedinci
IV.
Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nositelji sportskih aktivnosti iz člana III. ovog poziva čije se aktivnosti odnosno programi odnose na:

a)    sudjelovanje na prvenstvenim natjecanjima po propozicijama i sistemima koje utvrđuju i sprovode odgovarajući sportski savezi na području kantona (kantonalna natjecanja), na prostoru
Federacije BiH (federalna natjecanja) ili na prostoru BiH (državna natjecanja) kao i na području više država (regionalna odnosno međunarodna natjecanja),

b)    sportske aktivnosti i natjecanja za osobe sa invaliditetom,
 
c)    vannastavne sportske aktivnosti i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola –MOI (male olimpijske igre), vannastavne sportske aktivnosti i natjecanja studenata,

d)    pripreme i natjecanja sportista koji su aktualni članovi reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine.

V.
Svi podnositelji prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana IV. tačke a), b), c) obaezni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.    Ispravno popunjen prijavni obrazac (sportski klubovi popunjavaju prijavni obrazac br. 1; Sportski savezi/asocijacije, sportska društva i strukovna udruženja popunjavaju obrazac br. 2). Prijavni obrasci kao i tekst ovog javnog poziva mogu se preuzeti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona:  www.zdk.ba/javni-pozivi. Popunjen prijavni obrazac br. 1 za sportske klubove mora biti ovjeren i potpisan od strane odgovarajućeg granskog sportskog saveza; Obrazac br. 1. koji ne ovjeri odgovarajući granski sportski savez smatraće se nevažećim.

2.    Izvod/Izvadak iz Registra udruženja koji nije stariji od tri mjeseca (dokument se dobije u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona)
3.    Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)
4.    Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (potvrda ne smije biti starija od mjesec dana)
5.    Popunjen obrazac br.3 -Izvješće o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Kantona u 2015. godini (obrazac se može preuzeti na web stranici Kantona :  www.zdk.ba/javni-pozivi)
6.    Bilanca stanja i bilanca uspjeha za 2015.godinu (za aplikante koji nisu dostavili isti u 2016.godini)

Dostavljanje navedenih dokumenata obvezno je za svakog podnositelja prijave bez obzira da li je prethodnih godina dostavljao traženu dokumentaciju.

VI.
Prijave za dodjelu financijske pomoći pojedincima sportistima iz člana IV., tačka d) ovog poziva podnose se isključivo na prijavnom obrascu br. 4 za dodjelu financijske pomoći sportistima pojedincima (može se preuzeti na web stranici Kantona: www.zdk.ba/javni-pozivi).

Prijave sportista u bilo kojoj drugoj formi osim u formi navedenog obrasca kao i prijave koje nisu ovjerene od strane selektora ili trenera odgovarajuće reprezentativne selekcije BiH neće se uzimati u razmatranje.

Ukoliko se podnosi prijava za sportistu koji je bio uvršten u Program utroška sredstva za sport za 2016. godinu uz prijavni obrazac treba dostaviti i popunjen obrazac izvješća o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna Kantona za 2016. godinu (obrazac br. 3 koji se se može preuzeti na web stranici Kantona :  www.zdk.ba/javni-pozivi)

VII.
Prijave klubova, drugih organizacija i pojedinaca koji su bili uvršteni u Program utroška sredstava za sport za 2016. godinu a koje ne budu sadržavale popunjen obrazac izvještća o namjenskom utrošku primljenih sredstava iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava za 2017. godinu.
Sportski klubovi, organizacije i pojedinci koji do predaje prijave na Javni poziv nisu dobili planirana sredstva iz Proračuna Kantona za 2016. godinu također trebaju dostaviti pupunjen obrazac izvještća o namjenskom utrošku sredstva s time da će u odgovarujeće rubrike napisati da nisu dobili planirana sredstva.
 
Korisnici sredstva dužni su u svojim arhivama posjedovati i čuvati financijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava te su obavezni, na zahtjev Ministarstva i drugih nadležnih organa, dostaviti iste na uvid.

VIII.
Za sufinanciranje posebnih sportskih priredbi i manifestacija koje ne spadaju u sezonska natjecanja (kvalifikacijski turniri, tradicionalni turniri, memorijalni turniri, sportski mitinzi, kup natjecanja, sportsko-rekreativne akcije itd) klubovi i druge sportske organizacije, neposredno prije početka održavanja priredbe odnosno manifestacije, mogu podnositi posebne molbe za odobravanje sredstva sa pozicije u Proračuna „Transfer za sport“ iz dijela sredstva koji će se u Programu utroška voditi kao interventna odnosno rezervna sredstva. O odobravanju sredstava po ovom osnovu Vlada kantona će na prijedlog Ministarstva donositi posebne zaključke.

IX.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave za Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte u zatvorenoj kuverti sa naznakom „za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu”na adresu:


Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i sport
Kučukovići 2, 72000 Zenica


Nepotpune, neovjerene i zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv je objavljen 20.11.2017. godine

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 146

Jučer 173

Ovaj Tjedan 146

Ovaj Mjesec 3906

Ukupno 6523773

Currently are 72 guests and no members online