Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština Javnih poduzeća čiji je osnivač Općina Vareš

25 Tra 2023
599 times

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 64/13), člana 6. ; 11  i 15. Odluke o utvrđivanju

standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe  broj: 01-149/20 od 29.10.2020, Općinski načelnik objavljuje


J A V N I  O G L A S
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština Javnih poduzeća čiji je osnivač Općina Vareš


I.    Predmet javnog oglasa

Izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova Skupština javnih poduzeća:


1.    JP „Vareš - stan“ d.o.o. Vareš .................................... predsjednik i 2 člana
( 1 član iz reda zaposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Vareš, 1 član iz MZ Vareš i 1 član iz MZ Vareš Majdan iz reda etažnih vlasnika)

2.    JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš ....................... predsjednik i 2 člana
( 3 člana iz reda zaposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Vareš)


II.    Opis pozicije

Skupština poduzeća je nadležna da:

- donosi Statut i izmjene i dopune Statuta;
- donosi Etički kodeks, poslovnike i druge opće akte na prijedlog Nadzornog odbora;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- usvaja godišnje izvješće poduzeća, koji uključuje finansijsko izvješće i izvješće revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- odlučuje o rasporedu dobiti;
- odlučuje o načinu pokrića gubitka;
- odlučuje o osnivanju i kupovini drugih poduzeća, spajanju s drugim i pripajanju drugih društava poduzeću uz suglasnost osnivača;
- odlučuje o promjeni oblika i podjeli poduzeća uz suglasnost osnivača;
- odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora;
- odlučuje o izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju;
- odlučuje o poslovniku o radu Skupštine, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- odlučuje o ostvarivanju zahtjeva javnog poduzeća prema članovima uprave i Nadzornog odbora u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju ili vođenju poslova javnog poduzeća;
- odlučuje o zastupanju javnog poduzeća u sudskim postupcima koji se vode protiv članova uprave društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa javnog poduzeća;
- odlučuje o naknadama članova Nadzornog odbora i odbora za reviziju;
- podnosi Općinskom vijeću izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća najmanje jednom godišnje;
- odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom javnog poduzeća.

III.    Mandat

Imenovanja u regulirane organe vrši se na razdoblje od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora, a najviše dva mandata uzastopno.  Naknada za predsjednika i članove utvrđuje se aktima reguliranih organa ili   Osnivača.

IV.    Uvjeti za pozicije

Svi kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Opći uvjeti:
a.)    da su državljani Bosne i Hercegovine;
b.)    da su stariji od 18 godina;
c.)    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u razdoblju od tri godine od dana objavljivanja upražnjenih pozicija;
d.)    da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji  (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine);
e.)    da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH;
f.)    da nemaju privatni / financijski interes u Javnom poduzeću ili Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje,
g.)    da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti FBiH ako se radi o konačnom imenovanju u organe javnih poduzeća;
h.)    da nije osuđivan za krivično dijelo
i.)    da se ne vodi krivični postupak


Posebni uvjeti:

a.)    da imaju najmanje srednju stručnu spremu;
b.)    da imaju radno iskustvo od najmanje 5 godina za srednju stručnu spremu, odnosno najmanje 3 godine ako imaju višu ili visoku stručnu spremu;
c.)    da nisu predsjednici ili članovi nadzornog ili upravnog odbora u drugoj pravnoj osobi s većinskim državnim kapitalom;
d.)    da imaju certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbama o usavršavanju predsjednika i članova nadzornog odobra i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu kandidata da prihvaća obveze da usavršavanje obavi u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornog odobra i uprave gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala, u roku od godine dana od dana imenovanja,
e.)    komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno vođenje upražnjenih pozicija;
f.)    sposobnost nepristranog donošenja odluke;
g.)    prilagodljivost timskom radu;
h.)    sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa;
i.)    rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnog angažiranja;
j.)    preporuke ranijih neposrednih rukovoditelja;

Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje su kandidati do sada stekli, te će se voditi računa o spolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kandidata.

V.    Potrebni dokumenti

Kandidati koji se prijavljuju na pozicije predsjednika i članova skupština javnih poduzeća čiji je osnivač Općina Vareš dužni su uz prijavu na oglas priložiti sljedeću dokumentaciju.

a.)   kraći životopis/ biografiju;
b.)   uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od tri mjeseca ;
c.)   ovjerenu kopiju diplome
d.)   uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od tri mjeseca (dostaviti po konačnom imenovanju)
e.)   uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo ili gospodarski prijestup       (original ili ovjerenu kopiju) ne starije od 3 mjeseca (dostaviti po konačnom imenovanju)
f.)    potvrdu o radnom stažu;
g.)   potvrda (CIPS) o prebivalištu ;
h.)   uvjerenje o zaposlenosti u Jedinstvenom općinskom organu Općine Vareš (za točku I ovog oglasa.)
i.)    preporuku ranijih neposrednih rukovoditelja;
j.)    ovjerenu izjavu kojom se dokazuju opći uvjeti točke (c,d,e, f, g, i) i posebni uvjeti (točka c).


VI.    Ostale napomene

Dokaz da kandidat nije osuđivan  za krivično djelo i za gospodarski prijestup nespojive sa dužnošću u instituciji-pravnom subjektu u kojem se kandidira, pet (5) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne (pod točkom „h“) općih uvjeta iz oglasa, službeno će se zatražiti od kandidata koji budu predloženi za konačno imenovanje.
Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa i računa se od datuma posljednje objave.
Obrazac prijave na Javni oglas može se preuzeti na web stranici i info pultu Općine Vareš.

Podnositelji prijave u prijavi na oglas obavezno trebaju navesti Skupštinu javnog poduzeća u koju se prijavljuju.
Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor u regulirane organe. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi mogli dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.Obrasci se mogu popuniti neposredno prije intervjua.

Nakon intervjua Komisija će putem pisane preporuke predložiti rang - listu sa najboljim kandidatima i dostaviti ovlaštenom javnom službeniku – Općinskom vijeću.
Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba - član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Prigovor na konačna imenovanja podnosi se ovlaštenom javnom službeniku – Općinskom vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu BiH.

Javni oglas će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, u jednom sredstvu javnog informiranja koji izlazi na području Bosne i Hercegovine, na web stranici Općine Vareš, na oglasnoj ploči Općine Vareš i na oglasnim pločama javnih poduzeća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave za Javni oglas dostaviti u zatvorenoj kuverti sa naznakom:

„JAVNI  OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINA
JAVNIH PODUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ
OPĆINA VAREŠ  - NE OTVARAJ“
na sljedeću adresu:

KOMISIJA ZA IZBOR U REGULIRANE ORGANE OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ
Ul. Zvijezda br. 34
71330 VAREŠ

OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Marošević

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 1055

Jučer 3245

Ovaj Tjedan 26456

Ovaj Mjesec 9851

Ukupno 13188242

Currently are 392 guests and no members online