Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva/komisije Vareš

04 Ožu 2021
255 times

Na osnovu člana 2.12. Izbornog Zakona BiH (“Službeni glasnik BiH“, broj : 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14,31/16 i 41/20), te člana 22. Statuta općine Vareš(prečišćeni tekst), broj:01-162/12 od 11.09.2012. godine i člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva/komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 29/18-Prečišćeni tekst i 36/19), Općinsko vijeće Vareš objavljuje

JAVNI OGLAS za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva/komisije Vareš

I
Objavljuje se javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva/ komisije Vareš.
Člana Općinskog izbornog povjerenstva/komisije Vareš imenuje Općinsko vijeće Vareš, uz suglasnost Središnjeg izbornog povjerenstva/komisije Bosne i Hercegovine na razdoblje od 7 (sedam) godina.
U skladu sa Uputom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva/komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: broj: 29/18-Prečišćeni tekst i 36/19), osoba koja je kandidat za člana Općinskog izbornog povjerenstva/ komisije Vareš treba ispunjavati sljedeće opće uvjete:

1.    da je osoba sa pravom glasa;
2.    da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.

II

(1)    Pored općih uvjeta iz prethodne točke ovog javnog oglasa, osoba koja je kandidat za člana Općinskog izbornog povjerenstva/komisije Vareš mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

1.    da ima prebivalište na području općine Vareš;
2.    da ima završen fakultet, VII/I stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ETSC i
3.    da posjeduje iskustvo u provedbi izbora.

(2)    Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se:
1.    članstvo u izbornom povjerenstvu/ komisiji i
2.    članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine

(3)    Izuzetno od odredbi točke II stava (1) alineja 2. član izbornog povjerenstva/komisije može biti osoba koja ima VII/I stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet bolonjskog Sustava studiranja sa najmanje 180 ETSC, bez izbornog iskustva navedenog u točki II stav (2)

(4)    Izuzetno od odredbi točke II stava (1) alineja 2. član izbornog povjerenstva/komisije može biti osoba koja ima završenu višu školu odnosno VI stupanj stručne spreme, ukoliko je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14. stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ili ukoliko nema kandidata koji ispunjavaju uvjete iz člana 2. stav (1) točka b) Uputa.
                                                             
III

(1)    Sastav Općinskog izbornog povjerenstva/ komisije mora biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnoj razini.

(2)    U sastavu Općinskog izbornog povjerenstva/komisije, nastojat će se osigurati ravnopravna zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

IV
U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, za člana Općinskog izbornog povjerenstva/komisije ne može biti imenovana osoba:

-    koja se ne može kandidirati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7, 1.7a Poglavlje I Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
-    koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik, tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
-    koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
-    koja je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti u Bosni i Hercegovini;
-    kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ili propisa za koji je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti Odluke.

V
Član Općinskog izbornog povjerenstva/komisije ne može biti zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravosnažnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine).
ČlanOpćinskog izbornog povjerenstva/komisije ne može biti osoba koja obnaša izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom člana 1.8 stav (6) Izbornog zakona BiH, odnosno osoba koju je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna vlada i Općinsko vijeće, odnosno skupština općine.

VI
Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1-    kraći životopis/biografiju;
2-    diploma o završenom stupnju i vrsti stručne spreme;
3-    dokaz o posjedovanju iskustva kandidata u provedbi izbora (potvrda općinskog izbornog povjerenstva/komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u općinsko izborno povjerenstva/ komisije ili birački odbor ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima iskustva u provedbi izbora);
4-    ovjerena preslika/fotokopija osobne iskaznice/lične karte;
5-    uvjerenje o prebivalištu izdato od CIPS-a, ne starije od tri mjeseca;
6-    svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini;
7-    svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz točke IV ovog javnog oglasa (član 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine);
8-    svojeručno potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju smetnji iz točke V ovog javnog oglasa (član 2.12 stav (7) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine), odnosno da osoba koja je kandidat za člana Općinskog izbornog povjerenstva/komisije nije zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima, niti osoba koja je pravosnažnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i duže;
9-    popunjen Upitnik o podacima kandidata-imenovanog člana izbornog povjerenstva/komisije.

VII
Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta oglasa moraju biti orginali ili ovjerene preslike.
Javni oglas će se objaviti u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na web stranici općine Vareš http://www.vares. info i na oglasnoj ploči općine.
Obrazac izjave iz točke VI pod rednim brojem 7. i 8. i Upitnik pod rednim brojem 9. kandidati mogu preuzeti u uredu Stručne službe OV-a Vareš.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na web stranici Općine Vareš http://www.vares.info kao i  na oglasnoj ploči Općine.
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:
OPĆINA VAREŠ – Povjerenstvo/Komisija za provođenje postupka po javnom oglasu, Ul. Zvijezda br. 34, 71330 Vareš, s naznakom „Javni oglas za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva/ komisije -  NE OTVARATI“

Po zatvaranju javnog oglasa, Povjerenstvo/Komisija će izvršit klasifikaciju kandidata na one koje ispunjavaju uvjete javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uvjete.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa, Povjerenstvo/Komisija će obaviti intervju nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Općinskom vijeću.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

                                   

 

Last modified on Petak, 05 Ožujak 2021 09:23
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 1633

Jučer 3620

Ovaj Tjedan 12873

Ovaj Mjesec 69396

Ukupno 10257729

Currently are 202 guests and no members online