Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni oglas za prodaju zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta

09 Lis 2017
1454 times

Na osnovu člana 363.Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama

u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14), Odluke Općinskog vijeća Vareš o građevinskom zemljištu, broj: 01-186/16 od 29.12.2016. godine i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje neizgraizgrađenog građevinskog zemljišta, broj: 01-168/17 od 27.07.2017. godine i 01-188/17 od 28.09.2017. godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e

                                                    JAVNI OGLAS
                                o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš  putem Javnog nadmetanja-licitacije (Lokalitet Kram)

I  PREDMET I ADRESA PRAVNOE OSOBE – PRODAVCA NEKRETNINA   
Općina Vareš, ulica Zvijezda 34, 71330 Vareš

II  PREDMET PRODAJE:
Općina Vareš putem Javnog nadmetanja - licitacije, prodaje zemljište-građevinske parcele, označene kao: k.č. broj 1414/25 Kusača,  građevinska parcela površine 453 m², upisana u z.k. uložak broj 1078 k.o. Vareš, vlasništvo Općine Vareš sa 1/1 dijela. Prodaja građevinske parcela vrši se radi izgradnje poslovnog objekta - autpopraonice.

III   POČETNA CIJENA ZEMLJIŠTA
Početna cijena zemljišta iznosi za: 4.566,25 KM. U početnu cijenu nije uračunata naknada za pogodnost lokacije-renta ni ostale propisane naknade.

IV NAČIN POLAGANJA KAPARE-DEPOZITA
Za sudjelovanje na licitaciji sudionik je dužan  da uplati kaparu (depozit) u iznosu 10 % od početne cijene zemljišta koje je procijenjeno od strane vještaka odgovarajuće struke, što iznosi 456,25 KM. Sudionici nadmetanja-licitacije su dužni uz prijavu za sudjelovanje na nadmetanju-licitaciji, dostaviti dokaz o izvršenoj uplati kapare (depozita)  koju su dužni uplatiti na žiro-račun budžeta Općine Vareš, broj:  3380002210017420 koji se vodi kod Uni-Credit Bank – Filijala Vareš, vrsta prihoda: 723139  šifra Općine  096, sa naznakom uplata kapare-depozita za sudjelovanje u licitaciji. Sudioniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Ukoliko sudionik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude  i od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare-depozita. Sudioniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare-depozita u roku od 8 dana od dana  zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije. Pravne i fizičke osobe koje nisu položile kaparu-depozit u iznosu od 10% od početne cijene, ne sudjeluju u licitaciji.

V  UVJETI PRODAJE POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM
Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sva pravne i fizičke osobe. Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja. Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna prijava,  pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuđač ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja uplaćene kapare. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina koje su predmet licitacije a koje se nalaze u Vareš  Majdanu ulica Kusaća ( lokalitet „Kram“ neposredno do pumpne stanice preduzeća Energopetrol) i uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama koje se prodaju (Služba za prostorno uređenje, urbanizam, gospodarstvo i financije Općine Vareš) svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati  ili dobiti potrebnu informaciju na telefon: 032-848-136.

VI  UVJETI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE NEKRETNINE
Sa sudionikom licitacije čija je ponuda na licitaciji utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulirati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada i obaveza iz tačke II i III ovog javnog oglasa te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom. Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetne nekretnine umanjenu za iznos uplaćene kapare-depozita, uplatiti u roku od 7 dana od dana kada ga Općina Vareš pozove da to učini.
Prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora Općina Vareš je dužna pribaviti mišljenje pravobranitelja. Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u određenom roku iz prethodnog stava, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat kapare-depozita. Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu Općini Vareš u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu i naknade iz tačke III ovog Oglasa. Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji,  takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac, dok porez na promet snosi prodavac.

VII PRIJAVA ZA SUDJELOVNJE NA JAVNOM NADMETANJU
Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju pravne i fizičke osobe. Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja u u dnevnom listu „Naša riječ“,  web stranici Općine Vareš i isticanja na oglasnoj tabli Općine Vareš. Krajnji rok do kada se mogu zaprimiti prijave za sudjelovanje u javnom nadmetanju je 24.10.2017.godine
Prijava za sudjelovanje na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati:
-    za fizičke osobe: ime i prezime,  JMBG, broj osobne karte,adresa stanovanja i broj telefona;
-    za pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat.
Prilozi uz prijavu:
-    za fizičke osobe: dokaz o uplaćenoj kapari-depozitu od 10% (originalan primjerak uplatnice) i fotokopiju osobne karte,
-    Za pravne osobe: ovjerenu fotokopiju Rješenja/Izvod iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti i dokaz o uplaćenom iznosu kapare.
Prijave sa naprijed navedenom dokumentacijom predaju se osobno na protokol  u šalter sali Općine Vareš ili putem pošte-preporučenom pošiljkom u zatvorenoj kuverti na adresu:

                                             OPĆINA VAREŠ
           Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina
                                      Ulica Zvijezda 34 VAREŠ
                                            „NE OTVARAJ“

Na poleđini kuverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme, kontakt telefon.
Prijava će se smatrati nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene prijave ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena kapara za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.
 
VIII  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA SUDIONIK POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA
Javno nadmetanje će se održati u velikoj dvorani Općine Vareš, dana 27.10.2017. godine sa početkom u 10,00 sati. Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička osoba koja sudjeluje osobno ili kao zastupnici/punomoćnicima podnositelja prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeći identifikacijski dokument (osobna karta ili putovnica).


OSTALO:
Općina Vareš ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.
                                                                                                                                                               
                                                                                            

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK
 
                                                                                                    Zdravko Marošević                                                    

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 308

Jučer 213

Ovaj Tjedan 1705

Ovaj Mjesec 5070

Ukupno 6507768

Currently are 78 guests and no members online