Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Objavljen Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima prvog i drugog ciklusa studija

30 Lip 2021
671 times

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020./2021. godinu. Natječaj je objavljen 28.06.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Na osnovu Zaključka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, broj: 02-11-8583/21 od 16.06.2021. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020/2021. godinu

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
c) da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način financiranja studija (redovni koje financira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinancirajući);
d) da su upisali ljetni semestar akademske 2020/2021. godine;
e) da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.
 
Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju:
 
a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;
b) studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
c) studenti za koje je utvrđeno da su, protivno danoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora;
d) studenti koji obnavljaju godinu studija,
e) studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu;
f) studenti u statusu apsolventa;
g) studenti koji su u akademskoj 2019/2020. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2020/2021. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
•    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
•    prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);
•    uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
•    za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I - IV razreda srednje škole;
•    za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;
•    za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2020/2021. godini;
•    za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2020/2021. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);
•    izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (ovjerena u šalter sali grada/općine, ne starija od 6 mjeseci);
•    dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravne osobe o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2020. godinu; za umirovljenike kopija posljednjeg čeka od mirovine; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu; za članove domaćinstva mlađe od 6 godina, koji nisu školski obveznici, kopija izvoda iz matične knjige rođenih, bez dodatnog ovjeravanja i neovisno od datuma izdavanja dokumenta);

NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja obitelji po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatrat će se da je dokumentacija potpuna.
 
•    dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja i studenti s invaliditetom);
•    dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog romskog udruženja);
•    rodni list;
•    potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke);
•    ovjerenu izjavu:
a) izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora,
b) izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu,
c) izjava kandidata o pristanku korištenja dostavljenog broja bankovnog računa u svrhu natječaja.
Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sistemu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sistema ocjenjivanja u BiH.  

Kriteriji za dodjelu stipendija bit će objavljeni na web adresi Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba

Bodovanje vrše komisije resornih općinskih/gradskih službi, te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija. Kandidati za koje komisije osnovano utvrde da su dostavili netočne podatke neće biti uvršteni na Konačnu preliminarnu listu. Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Konačnu listu općine/gradovi objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijavom na natječaj aplikanti-kandidati se slažu da se njihovi osobni podaci mogu koristi isključivo za potrebe natječaja.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine/grada gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine/grada, sa naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 1936

Jučer 4428

Ovaj Tjedan 1936

Ovaj Mjesec 10415

Ukupno 11423436

Currently are 43 guests and no members online