Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Na osnovu Zaključka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“

Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, broj: 02-11-5894/23 od 11.04.2023. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e 

 K O N K U R S 

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem  na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2022/2023. godinu 

 Pravo sudjelovanja na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:  

a)            da su državljani Bosne i Hercegovine;  

b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;  

c) da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način financiranja studija (redovni koje financira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinancirajući); 

d) da su upisali ljetni semestar akademske 2022/2023. godine; 

e) da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.  

 

Pravo sudjelovanja na konkursu nemaju: 

a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima; 

b) studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora; 

c) studenti za koje je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora; 

d) studenti koji obnavljaju godinu studija;  

e) studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu; 

f) studenti u statusu apsolventa; 

g) studenti koji su u akademskoj 2021/2022. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2022/2023. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu. 

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 

- prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci); 

- uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru); 

- za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I - IV razreda srednje škole; 

- za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi; 

- za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2022/2023. godini;  

- za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2022/2023. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);  

- za studente kandidate na konkursu-štićenike ustanove bez roditeljskog staranja  potvrda  da je kandidat na konkursu-štićenik ustanove bez roditeljskog staranja (potvrda izdata od strane ustanove u koju su smješteni kandidati-štićenici ustanove bez roditeljskog staranja); 

- za studente kandidate na konkursu čiji su roditelji/staratelji korisnici novčane socijalne pomoći potvrda/uvjerenje/rješenje (izdato od strane nadležne službe o utvrđenom pravu na novčanu socijalnu pomoć) da su roditelji/staratelji kandidata na konkursu korisnici novčane socijalne pomoći; 

- izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (ovjerena u šalter sali grada/općine, ne starija od 6 mjeseci);  

- dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravne osobe o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2022. godinu; za umirovljenike kopija posljednjeg čeka od mirovine; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu; za članove domaćinstva mlađe od 6 godina, koji nisu školski obveznici, kopija izvoda iz matične knjige rođenih, bez dodatnog ovjeravanja i neovisno od datuma izdavanja dokumenta); 

       NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja obitelji po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatrat će se da je dokumentacija potpuna. 

- dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja, studenti s invaliditetom, studenti štićenici ustanove bez roditeljskog staranja (potvrda izdata od strane ustanove u koju su smješteni kandidati-štićenici ustanove bez roditeljskog staranja koja je već navedena u traženoj dokumentaciji) i studenti čiji su roditelji/staratelji korisnici novčane socijalne pomoći (potvrda/uvjerenje/rješenje-izdato od strane nadležne službe o utvrđenom pravu na novčanu socijalnu pomoć-da su roditelji/staratelji kandidata na konkursu korisnici novčane socijalne pomoći koja je već navedena u traženoj dokumentaciji); 

- dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog romskog udruženja); 

- rodni list; 

- potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija (potrebno je da potvrda banke sadrži broj tekućeg računa aplikanta-kandidata i broj transakcijskog računa banke); 

-             ovjerenu izjavu: 

a) izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora, 

b) izjava kandidata da nije ni u kakvom radnom odnosu, 

c) izjava kandidata o pristanku korištenja dostavljenog broja bankovnog računa u svrhu konkursa. 

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sustavu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sustava ocjenjivanja u BiH.  

Kriteriji za dodjelu stipendija bit će objavljeni na web adresi Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba 

Bodovanje vrše komisije resornih općinskih/gradskih službi, te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija. Kandidati za koje komisije osnovano utvrde da su dostavili netočne podatke neće biti uvršteni na Konačnu preliminarnu listu. Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. 

Konačnu listu općine/gradovi objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici. 

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Prijavom na konkurs aplikanti-kandidati se slažu da se njihovi osobni podaci mogu koristi isključivo za potrebe konkursa. 

 Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

 Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine/grada gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine/grada, sa naznakom

 „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.  

 Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.  

 Dostavljena dokumentacija se ne vraća. 

U prilogu se nalazi potrebna dokumentacija za prijavu.

 

 

Last modified on Četvrtak, 27 Travanj 2023 20:17
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 3260

Jučer 5357

Ovaj Tjedan 28890

Ovaj Mjesec 108662

Ukupno 13538626

Currently are 378 guests and no members online